Последование служб Великого Понедельника для домашнего совершения.

Последование служб Великого Понедельника для домашнего совершения.
13 Апреля 2020

13 апреля 2020 года

Страстная седмица

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Последование утрени
для домашнего (келейного) совершения

УТРЕНЯ

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Двупсалмие

Псалом 19

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псалом 20

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва, и ны́не:

Трисвято́е. Сла́ва, и ны́не: Пресвята́я Тро́ице:
Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не: О́тче наш:

И тропари:

Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва: Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

И ны́не: Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, / не пре́зри Блага́я моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, / утверди́ правосла́вных жи́тель­ство: / спаси́ лю́ди Твоя́, и пода́ждь им с небесе́ побе́ду, / зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на благослове́нная.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

Шестопсалмие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды.

Псалом 3

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды, без поклонов.

Го́споди поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не:

Псалом 87

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды

Го́споди, поми́луй. 12 раз

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́ия и тропари́

Глас 8:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих: Пра́вде научи́теся жи́вущии на земли́.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Тропарь, глас 8:

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи, и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща: недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. Блюди́ у́бо, душе́ моя́, не сно́м отяготи́ся, да не сме́рти предана́ бу́деши и Ца́рствия вне затвори́шися, но воспряни́ зову́щи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Слава: Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи:

И ныне: Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи:

Кафи́змы и седа́лен

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

И чтем кафи́сму 4-ю (зри Псалтирь)

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

По кафисме седа́лен:

Страда́ния честна́я настоя́щий день, я́коже свети́ла соверше́нна, возсиява́ют ми́ру: Христо́с бо гряде́т страда́ти бла́гостию, вся содержа́й дла́нию, изво́ляет простре́тися на Дре́ве, е́же спасти́ челове́ка.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

И чтем кафи́сму 5-ю (зри Псалтирь)

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

По кафисме седа́лен:

Неви́димый Судие́, в пло́ти ка́ко ви́ден был еси́, и и́деши от муже́й беззако́нных убие́н бы́ти, на́ше осужде́ние осужда́яй стра́стию Твое́ю? те́мже хвалу́, вели́чие и сла́ву возсыла́юще вла́сти Твое́й, Слове, согла́сно прино́сим.

Сла́ва, и ны́не:

Другий седален:

Страсте́й Госпо́дних нача́тки, настоя́щий день светлоно́сит. Прииди́те у́бо, празднолю́бцы, усря́щим пе́сньми: Созда́тель бо гряде́т Крест прия́ти, испыта́ния и ра́ны, Пила́том суди́м. Те́мже и от раба́ уда́рен быв по главе́, вся терпи́т, да спасе́т челове́ка. Сего́ ра́ди возопии́м Ему́: Человеколю́бче, Христе́ Бо́же, прегреше́ний да́руй оставле́ние покланя́ющимся ве́рою пречи́стым страсте́м Твои́м.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Матфея (зачало 84-87):

Во вре́мя о́но, возвра́щься Иису́с во град, взалка́. И узре́в смоко́вницу еди́ну при пути́, прии́де к ней и ничто́же обре́те на ней, то́кмо ли́ствие еди́но, и глаго́ла ей: да николи́же от Тебе́ плода́ бу́дет во ве́ки, и а́бие и́зсше смоко́вница. И ви́девше ученицы́ диви́шася, глаго́люще: ка́ко а́бие и́зсше смоко́вница? Отвеща́в же Иису́с, рече́ им: ами́нь, глаго́лю вам, а́ще и́мате ве́ру и не усумните́ся, не то́кмо смоко́вничное сотворите́: но а́ще и горе́ сей рече́те: дви́гнися и ве́рзися в мо́ре, бу́дет. И вся ели́ка а́ще воспро́сите в моли́тве, ве́рующе, прии́мете. И прише́дшу Ему́ в це́рковь, приступи́ша к Нему́ уча́щу архиере́е и ста́рцы людсти́и, глаго́люще: ко́ею вла́стию сия́ твори́ши? И кто Ти даде́ власть сию́? Отвеща́в же Иису́с, рече́ им: вопрошу́ вы и Аз сло́во еди́но, е́же а́ще рече́те Мне, и Аз вам реку, ко́ею вла́стию Сия́ творю́. Креще́ние Иоа́нново отку́ду бе, с Небесе́ ли или́ от челове́к? Они́ же помышля́ху в себе́, глаго́люще: а́ще рече́м, с Небесе́, рече́т нам: почто́ у́бо не ве́ровасте ему́? А́ще ли рече́м, от челове́к, бои́мся наро́да; вси бо и́мут Иоа́нна, я́ко проро́ка. И отвеща́вше Иису́сови, ре́ша: не ве́мы. Рече́ им и Той: ни Аз вам глаго́лю, ко́ею вла́стию сия́ творю́. Что́же ся вам мнит? Челове́к не́кий имя́ше два сы́на и, прише́д к пе́рвому, рече́: чадо, иди́ днесь де́лай в виногра́де мое́м. Он же отвеща́в, рече́: не хощу́. Последи́ же, раска́явся, и́де. И присту́пль к друго́му, рече́ та́кожде. Он же отвеща́в, рече́: аз, Го́споди, иду́. И не и́де. Ки́й от обою́ сотвори́ во́лю о́тчую? Глаго́лаша ему́: пе́рвый. Глаго́ла им Иису́с: ами́нь глаго́лю вам, я́ко мытари́ и любоде́йцы варя́ют вы в Ца́рствии Бо́жии. Прии́де бо к вам Иоа́нн Крести́тель путе́м пра́ведным и не ве́ровасте ему́: мытари́ же и любоде́йцы ве́ровавша ему́: вы же ви́девше не раска́ястеся последи́ ве́ровати ему́. И́ну при́тчу слы́шите: челове́к не́кий бе домови́т, и́же насади́ виноград, и опло́том огради́ его́, и ископа́ в нем точи́ло, и созда столп, и вдаст и́ де́лателем: и отыде. Егда́ же прибли́жися вре́мя плодо́в, посла́ рабы́ Своя́ к де́лателем, прия́ти плоды его́. И е́мше де́лателе рабы его́, о́ваго у́бо би́ша, о́ваго же уби́ша, о́ваго же ка́мением поби́ша. Па́ки посла́ и́ны рабы́ мно́жайша пе́рвых: и сотвори́ша им та́коже. Последи́ же посла́ к ним сы́на своего́, глаго́ля: усрамя́тся сы́на моего́. Де́лателе же, ви́девше сы́на, ре́ша в себе́: сей есть насле́дник, Прииди́те, убие́м его́ и удержи́м достоя́ние его́. И е́мше его́, изведо́ша вон из виногра́да и уби́ша. Егда́ у́бо прии́дет Го́сподин виногра́да, что́ сотвори́т де́лателем тем? Глаго́лаша Ему́: злых зле погуби́т их: и виногра́д переда́ст ины́м де́лателем, и́же воздадя́т ему́ плоды во времена́ Своя́. Глаго́ла им Иису́с: не́сте ли чли николи́же в писа́ниих: ка́мень, его́же не в ряду́ сотвори́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ угла́: от Го́спода бысть сей, и есть ди́вна во о́чию на́шею? Сего́ ра́ди глаго́лю вам: я́ко оты́мется от вас Ца́рствие Бо́жие и да́стся язы́ку, творя́щему́ плоды его́.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

Псало́м 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се́ бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Кано́н

Трипе́снец, творе́ние господи́на Космы, глас 2:

Песнь 1

Ирмо́с: Непроходи́мое волня́щееся мо́ре Бо́жиим Свои́м веле́нием изсуши́вшему и пешеше́ствовати сквозе́ е́ Изра́ильтеския лю́ди наста́вльшему, Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Неизрече́нное Сло́ва Бо́жия схожде́ние, еже Христо́с, То́йжде есть Бог и Челове́к, е́же Бог не восхище́нием бы́ти непщева́в, внегда́ вообража́тися рабо́м, показу́ет ученико́м, сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Послужи́ти Сам приидо́х, его́же зра́ком Создатель во́лею обложе́н есмь, обнища́вшему Ада́му, бога́тствуяй Бо́жество́м, положи́ти хотя́й мою́ ду́шу избавле́ние зань, И́же безстра́стный Бо́жество́м.

Катава́сия: Непроходи́мое волня́щееся мо́ре Бо́жиим Свои́м веле́нием изсуши́вшему и пешеше́ствовати сквозе́ е́ Изра́ильтеския лю́ди наста́вльшему, Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Кондак, глас 8:

Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния и до́блий седя́ше на колесни́це, я́ко царь почита́ем: еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, возпросла́вляшеся от Ве́дущаго челове́ческая се́рдца и Посыла́ющаго вене́ц нетле́нный.

И́кос: На рыда́ние ны́не приложи́м рыда́ние и излие́м сле́зы со Иа́ковом, пла́чущеся Ио́сифа, приснопа́мятнаго и целому́дреннаго, порабоще́ннаго у́бо те́лом, ду́шу же непорабоще́ну соблю́дшаго и Еги́птом всем Ца́рствовавшаго. Бог бо подае́т рабо́м Свои́м вене́ц нетле́нный.

Песнь 8

Ирмо́с: Устраши́ся отроко́в благочести́вых сообра́знаго души́ нескве́рнаго те́ла и устрани́ся воспи́танный в безме́рном веществе́ неутружде́н огнь: присноживу́щу же изувя́дшу пла́меню, ве́чнующая песнь воспева́шеся: Го́спода, вся дела, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вас тогда́ Мои́х ученико́в позна́ют вси, а́ще Моя́ за́поведи соблюдете́, глаго́лет Спас друго́м, ко стра́сти иды́й: мир име́йте в себе́ и во всех, и смире́нная му́дрствующе возвы́ситеся: и Го́спода зна́юще Мя по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Чи́на сопроти́вна вам язы́ческа, да есть держа́ва купноро́дных: не жре́бий бо Мой, мучи́тельство же, ра́зум самоизбра́нный. И́же у́бо предызя́щный в вас бы́ти хотя́й други́х, да есть всех после́днейший: и, Го́спода зна́юще Мя по́йте, и превозноси́те во вся ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Катава́сия: Устраши́ся отроко́в благочести́вых сообра́знаго души́ нескве́рнаго те́ла и устрани́ся воспи́танный в безме́рном веществе́ неутружде́н огнь: присноживу́щу же изувя́дшу пла́меню, ве́чнующая песнь воспева́шеся: Го́спода, вся дела, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Честнейшую не поем.

Песнь 9

Ирмо́с: Возвели́чил еси́, Христе́, ро́ждшую Тя Богоро́дицу, от Нея́же, Созда́телю наш, в подобостра́стное нам обле́клся еси́ те́ло, на́ших прегреше́ний реши́тельное: Сию́ ублажа́юще вси ро́ди, Тебе́ велича́ем.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Скве́рну всю страстную отри́нувше, досто́йный Боже́ственнаго Ца́рствия ра́зум восприи́мем благому́дрственный, Твои́м апо́столом предре́кл еси́, всех Прему́дросте, в не́мже просла́витеся, светя́щеся со́лнца светозарнее.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Взира́юще на Мя, рекл еси́, Го́споди, Твои́м ученико́м, не му́дрствуйте высо́кая, но соотведи́теся смире́нными: Мою́, юже пию́, пи́йте чашу, я́ко да во Ца́рствии Отца́ со Мно́ю просла́витеся.

Катава́сия: Возвели́чил еси́, Христе́, ро́ждшую Тя Богоро́дицу, от Нея́же, Созда́телю наш, в подобостра́стное нам обле́клся еси́ те́ло, на́ших прегреше́ний реши́тельное: Сию́ ублажа́юще вси ро́ди, Тебе́ велича́ем.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Ексапостила́рий:

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: просвети́ одея́ние души́ мое́й, Светода́вче, и спаси́ мя.

Сла́ва:

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: просвети́ одея́ние души́ мое́й, Светода́вче, и спаси́ мя.

И ны́не:

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: просвети́ одея́ние души́ мое́й, Светода́вче, и спаси́ мя.

Хвали́тны

Хвали́те Го́спода с небе́с; Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних, Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, хвали́те Его́, вся Си́лы Его́; Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́, небеса́ небе́с и вода́, и́же превы́ше небе́с, да восхва́лят И́мя Госпо́дне. Я́ко Той рече́, и бы́ша: Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я в век и в век ве́ка: повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны. Огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́. Го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри. Зве́рие и вси́ ско́ти, гади и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии. Ю́ношы и де́вы, ста́рцы с ю́нотами, да восхва́лят И́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся И́мя Того́ Еди́наго. Испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыновом Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о сотво́ршем его́, и сы́нове Сио́ни возрадуются о Царе́ свое́м. Да восхвалят И́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах сво́их. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными.

На 6: Сотвори́ти в них суд напи́сан. / Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

На 4: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихиры на хвалитех, глас 1:

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Гряды́й Госпо́дь к во́льной стра́сти, апо́столом глаго́лаше на пути́: се восхо́дим во Иерусали́м, и преда́стся Сын Челове́ческий, я́коже есть пи́сано о Нем. Прииди́те у́бо и мы, очище́нными смы́слы, сше́ствуим Ему́, и сраспне́мся, и умертви́мся Его́ ра́ди жите́йским сласте́м, да и оживе́м с Ним, и услы́шим вопию́ща Его́: не ктому́ в земны́й Иерусали́м за е́же страда́ти, но восхожду́ ко Отцу́ Моему́ и Отцу́ ва́шему, и Бо́гу Моему́ и Бо́гу ва́шему: и совозвы́шу вас в Го́рний Иерусали́м, в Ца́рство Не́бесное.

Глас 5:

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. / Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Дости́гше, ве́рнии, спаси́тельную страсть Христа́ Бо́га, неизрече́нное Его́ долготерпе́ние просла́вим: я́ко да благоутро́бием Свои́м совоздви́гнет и нас, умерщвле́нных грехо́м, я́ко Благ и Человеколю́бец.

 

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Го́споди, гряды́й к страда́нию, Твоя́ утвержда́я ученики́, глаго́лал еси́ осо́бь прие́мь их; ка́ко глаго́л Мои́х не по́мните, я́же пре́жде реко́х вам? Я́ко вся́кому проро́ку несть пи́сано, то́кмо во Иерусали́ме убие́ну бы́ти. Ны́не у́бо вре́мя настои́т, е́же реко́х вам; се́ бо предаю́ся рука́ма гре́шных пору́ган бы́ти, и́же и Кресту́ Мя пригвозди́вше и погребе́нию преда́вше, оме́рзена вменя́т я́ко ме́ртва. Оба́че дерза́йте: тридне́вен бо воста́ну в ра́дость ве́рных и жизнь ве́чную.

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Великое славословие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, Благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́ Го́споди, Царю́ Небе́сный, Бо́же, О́тче Вседержи́телю. Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят, Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, Прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Тво́ю, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущым Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Завершение утрени

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

Стихи́ры на стихо́вне, глас 5:

Го́споди, к та́инству неизглаго́ланному Твоего́ смотре́ния, не довле́ющи сыно́в Зеведе́овых ма́ти, проша́ше Тя, вре́меннаго Ца́рства по́чести дароватися ча́дом ея́: но вме́сто тоя́, ча́шу сме́рти обеща́л еси́ пи́ти друго́м Твои́м, ю́же ча́шу пре́жде сих пи́ти Сам глаго́лал еси́, грехо́в очище́ние. Те́мже Тебе́ вопие́м: Спасе́ние душ на́ших, сла́ва Тебе́.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся: во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела Твоя́, и наста́ви сы́ны их.

Го́споди, соверше́ннейшая му́дрствовати Твоя́ наказу́я ученики́, не уподо́битися язы́ком глаго́лал еси́, во е́же облада́ти ме́ньшими: не Та́ко бо бу́дет вам Мои́м ученико́м, я́ко ни́щий хотя есмь. Пе́рвый у́бо вас, да бу́дет всем слуга: нача́льствуяй же, я́ко нача́льствуемый, предызя́щный же, я́ко после́днейший. Ибо приидо́х Сам обнища́вшему Ада́му послужи́ти, и избавле́ние да́ти за мно́гих ду́шу Мою́, вопию́щих Ми: сла́ва Тебе́.

Стих: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Глас 8:

Изсо́хшия смоко́вницы за непло́дие, преще́ния убоя́вшеся, бра́тие, плоды́ досто́йны покая́ния принесе́м Христу́, подаю́щему нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не: 

Глас то́йже:

Втору́ю Е́ву еги́птяныню обре́т змий глаго́лы, тща́шеся ласка́ньми запя́ти Ио́сифа. Но той, оста́вив ри́зу, бежа́ греха́ и наг не стыдя́шеся, я́коже первозда́нный пре́жде преслуша́ния. Того́ моли́твами, Христе́, поми́луй нас.

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь. Дважды.

Трисвято́е. Сла́ва и ны́не: Пресвята́я Тро́ице:
Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва и ны́не: О́тче наш:

И тропа́рь:

В хра́ме стоя́ще сла́вы Твоея́, на Небеси́ стоя́ти мним, Богоро́дице, Дверь Небе́сная, отве́рзи нам две́ри ми́лости Твоея́.

Го́споди, поми́луй. 40.

Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́, язы́ки укроти́, мир умири́, святы́й храм наш до́бре сохрани́: пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу в селе́ниих пра́ведных учини́ и нас в покая́нии и испове́дании приими́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон.

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.

И покло́н еди́н вели́кий.

ПЕРВЫЙ ЧАС

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 5

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псалом 89

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псалом 100

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Тропарь, глас 6:

Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой. Земной поклон.

Стих: Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й звание мое́.

Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой. Земной поклон.

Стих: Я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди.

Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой. Земной поклон.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

И ны́не:

Богородичен:

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? / Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. / Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. / Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. / Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Та́же:

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ / и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Дважды.

Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, / и сохраню́ за́поведи Твоя́. Дважды.

Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ / и нау́чи мя оправда́нием Твои́м. Дважды.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, / я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, / весь день великоле́пие Твое́. Трижды.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Конда́к Вели́каго понеде́льника, глас 8:

Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния, и до́блий седя́ше на колесни́це, я́ко царь почита́ем: еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, возпросла́вляшеся от Ве́дущаго челове́ческая се́рдца, и Посыла́ющаго вене́ц нетле́нный.

Го́споди, поми́луй. 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон.

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.

И покло́н еди́н вели́кий.

Трисвято́е. Сла́ва и ны́не: Пресвята́я Тро́ице:
Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва и ны́не: О́тче наш:

Го́споди, поми́луй. 12.

И молитву часа:

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мiр, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х. Ами́нь.

Кондак Богородицы:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, / но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти; / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́.

Отпу́ст

Гряды́й, Го́споди, на во́льную страсть на́шего ра́ди спасе́ния, Христе́, И́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Матере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, / Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, / и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго и́мярек, / митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], / настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма на́шего, / домочадцы наша и вся правосла́вныя христиа́ны, / Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

Последование часов, изобразительных и вечерни
для домашнего (келейного) совершения

ЧАС ТРЕТИЙ

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 16

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Псалом 24

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псало́м 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се́ бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

И чтем кафи́сму 7-ю (зри Псалтирь)

Тропа́рь во глас 6:

Го́споди, Иже́ Пресвята́го Твоего́ Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас моля́щих Ти ся. Земной поклон.

Стих: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав,обнови́ во утро́бе мое́й.

Го́споди, Иже́ Пресвята́го Твоего́ Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас моля́щих Ти ся. Земной поклон.

Стих: Не отве́ржи мене́ от лица Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́.

Го́споди, Иже́ Пресвята́го Твоего́ Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас моля́щих Ти ся. Земной поклон.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

И ны́не:

Богородичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живота́, / Тебе́ мо́лимся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати ду́ши на́ша.

(На часах первых 3-х дней Страстной седмицы полагается прочитывать всё Евангелие.
Однако в приходской практике Евангелия первых трех евангелистов прочитываются
в течение всего Великого поста, начиная со 2-й седмицы.
Поэтому здесь предлагается распределение чтения Евангелия от Иоанна.)

Го́споди, поми́луй. Трижды.

От Иоа́нна свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И чтем Евангелие от Иоанна, зачала 1-7 (1,1 – 2,25)

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же:

Госпо́дь Бог благослове́н, / благослове́н Госпо́дь день дне, / поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, / Бог наш, Бог спаса́ти.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Конда́к Вели́каго понеде́льника, глас 8:

Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния, и до́блий седя́ше на колесни́це, я́ко царь почита́ем: еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, возпросла́вляшеся от Ве́дущаго челове́ческая се́рдца, и Посыла́ющаго вене́ц нетле́нный.

Го́споди, поми́луй. 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон.

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.

И покло́н еди́н вели́кий.

И молитву сию, святаго Мардария:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ЧАС ШЕСТЫЙ

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 53

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псалом 54

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голубине́, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

И чтем кафи́сму 8-ю (зри Псалтирь)

Сла́ва:

Тропа́рь, глас 2:

И́же в ше́стый день же и час, на кресте́ пригвожде́й, в рай дерзнове́нный ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. Земной поклон.

Стих: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, и не пре́зри моле́ния моего́.

И́же в ше́стый день же и час, на кресте́ пригвожде́й, в рай дерзнове́нный ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. Земной поклон.

Стих: Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя.

И́же в ше́стый день же и час, на кресте́ пригвожде́й, в рай дерзнове́нный ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. Земной поклон.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

И ны́не:

Богородичен:

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, / Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, / мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. / Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, / я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, / И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Тропа́рь проро́чества, глас 6:

Душе́ю сокруше́нною припа́даем Тебе́ и мо́лим Тя, Спа́се ми́ра: Ты бо еси́ Бог ка́ющихся.

Проки́мен, глас 4 (псало́м 125): Внегда́ возврати́ти Го́споду плен Сио́нь.

Сти́х: Тогда́ испо́лнишася ра́дости уста́ на́ша.

Внегда́ возврати́ти Го́споду плен Сио́нь.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. [Иез. 1:1–20.]

Бысть в тридесятое лето, в четве́ртый ме́сяц, в пятый день ме́сяца, и аз бых посреде́ плене́ния при реце́ Ховар: и отверзо́шася небеса́, и ви́дех виде́ния Бо́жия. В пя́тый день ме́сяца, сие́ ле́то пя́тое плене́ния царя́ Иоаки́ма. И бысть сло́во Госпо́дне ко Иезеки́илю, Сы́ну Вузи́еву, свяще́ннику в земли́ Халде́йстей при реце́ Ховар, и бысть на мне рука́ Госпо́дня. И ви́дех, и се Дух воздвиза́яйся, грядя́ше от се́вера, и о́блак вели́кий в нем. И свет о́крест его́, и огнь блиста́яйся. И посреде́ его́ я́ко виде́ние иле́ктра посреде́ огня, и свет в нем, и посреде́ я́ко подо́бие четы́рех живо́тных: и сие́ ви́дение их, я́ко подо́бие челове́ка в них. И четы́ре ли́ца еди́ному, и четы́ре кри́ла еди́ному. И го́леня их пра́вы, и перна́ты но́ги их, и и́скры, я́ко блиста́ющаяся медь, и ле́гка кри́ла их. И рука́ челове́ча под крила́ми их на четы́рех страна́х их. И ли́ца их, и кри́ла их четы́рех держа́щаяся друг дру́га, ли́ца же их четы́рех не обраща́хуся, внегда́ ходи́ти им: ко́еждо пря́мо лица́ своего́ хожда́ху. И подо́бие лиц их, лице́ челове́чее, и лице́ льво́во одесну́ю четы́рем, и лице́ те́льчее ошу́юю четы́рем, и лице́ о́рлее четы́рем. [И ли́ца их] и кри́ла их просте́рты свы́ше четы́рем коему́ждо два сопряже́на друг ко другу, и два покрыва́ху верху́ телесе́ их, и ко́еждо пря́мо лицу́ своему́ идя́ше: Иде́же а́ще бя́ше Дух ше́ствуяй, идя́ху и не обраща́хуся. И посреде́ живо́тных виде́ние я́ко у́глия огня́ горя́щаго, я́ко виде́ние свещ сообраща́ющихся посреде́ живо́тных, и свет огня́, и от огня́ исхожда́ше я́ко мо́лния: И живо́тная теча́ху и обраща́хуся, я́ко веде́ние везе́ково. И ви́дех, и се ко́ло еди́но на земли́ держа́щееся живо́тных четы́рех. И виде́ние коле́с, и сотворе́ние их, я́ко виде́ние Фарси́са, и подо́бие еди́но четы́рем: и де́ло их бя́ше, я́коже а́ще бы бы́ло ко́ло в колеси́. На четы́ри страны́ их ше́ствоваху: не обраща́хуся, внегда́ ше́ствовати им. Ниже́ хребты их и высота́ бя́ше им: и ви́дех та, и плещи́ их испо́лнены оче́с о́крест четы́рем. И внегда́ ше́ствовати живо́тным, ше́ствоваху и коле́са, держа́щеся их: и внегда́ воздвиза́тися живо́тным от земли́, воздвиза́хуся и коле́са. Иде́же а́ще бя́ше о́блак, та́мо бя́ше и́ Дух, е́же ше́ствовати, ше́ствоваху и живо́тная, и коле́са воздвиза́хуся с ни́ми, зане́ Дух жи́зни бя́ше в колесе́х.

Проки́мен, глас 4 (псало́м 126): А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом, всу́е труди́шася зи́ждущии.

Сти́х: А́ще не Госпо́дь сохрани́т град, всу́е бде стреги́й.

А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом, всу́е труди́шася зи́ждущии.

От Иоа́нна свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И чтем Евангелие от Иоанна, зачала 8–12 (3,1–4,46)

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же:

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, / я́ко обнища́хом зело́; / помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, / сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас / и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Конда́к Вели́каго понеде́льника, глас 8:

Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния, и до́блий седя́ше на колесни́це, я́ко царь почита́ем: еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, возпросла́вляшеся от Ве́дущаго челове́ческая се́рдца, и Посыла́ющаго вене́ц нетле́нный.

Го́споди, поми́луй. 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон.

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.

И покло́н еди́н вели́кий.

И молитву сию святаго Великаго Василия:

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безна­ча́ль­ному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ЧАС ДЕВЯТЫЙ

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 83

Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, eму́же есть заступле́ние eго́ у тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́. Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

Псалом 84

Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся грехи́ их. Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от нас. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам. Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́. Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че, и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним предъи́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́.

Псалом 85

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Я́ко Ты, Го́споди, Благ и Кро́ток, и Многоми́лостив всем призыва́ющым Тя. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, я́ко Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й; да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м, и просла́влю и́мя Твое́ в век: я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́вый, и Многоми́лостивый и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою́ о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

И паки: Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Тропа́рь, глас 8:

И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ пло́ти нашея́ му́дрование, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. Земной поклон.

Стих: Да прибли́жится моли́тва моя́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.

И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ пло́ти нашея́ му́дрование, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. Земной поклон.

Стих: Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.

И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ пло́ти нашея́ му́дрование, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. Земной поклон.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

И ны́не:

Богоро́дичен:

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. / Приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны. / И спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

От Иоа́нна свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И чтем Евангелие от Иоанна, зачала 13-18 (4,47 – 6,13)

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же:

Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди, / и не разори́ заве́та Твоего́, / и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас / Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго от Тебе́, / и за Исаа́ка, раба́ Твоего́, / и Изра́иля, свята́го Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Конда́к Вели́каго понеде́льника, глас 8:

Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния, и до́блий седя́ше на колесни́це, я́ко царь почита́ем: еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, возпросла́вляшеся от Ве́дущаго челове́ческая се́рдца, и Посыла́ющаго вене́ц нетле́нный.

Го́споди, поми́луй. 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон.

И молитву сию святаго Великаго Василия:

Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, во́ньже, на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай путесотвори́л еси́ вход и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, согреши́хом бо и беззако́нновахом и не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша и воззре́ти на высоту́ Небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоея́ и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость: пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ нас И́мене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши, изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да, ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко, Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие и ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ПОСЛЕДОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ

Во Ца́рствии Твое́м, помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще, Мене́ ра́ди.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. Земной поклон.

Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. Земной поклон.

Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. Земной поклон.

Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Сла́ва: Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными Си́лами пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

И ны́не: Ве́рую во Еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля. Творца́ Не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во Еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га И́стинна от Бо́га И́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, Единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́на. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во Еди́ну, Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни́ и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Конда́к Вели́каго понеде́льника, глас 8:

Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния, и до́блий седя́ше на колесни́це, я́ко царь почита́ем: еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, возпросла́вляшеся от Ве́дущаго челове́ческая се́рдца, и Посыла́ющаго вене́ц нетле́нный.

Го́споди, поми́луй. 40.

Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон.

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.

И покло́н еди́н вели́кий.

Трисвято́е. Сла́ва и ны́не: Пресвята́я Тро́ице:
Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва и ны́не: О́тче наш:

Го́споди, поми́луй. 12.

Молитва:

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех благи́х Вина́, благоволи́ же и о мне гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́, и всю мою́ отыми́ скве́рну, просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, покланя́юся и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присно­блаже́н­ную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́.

Отпу́ст

Гряды́й, Го́споди, на во́льную страсть на́шего ра́ди спасе́ния, Христе́, И́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Матере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

ВЕЧЕРНЯ

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 103

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я!ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Со́лнце позна́ за́пад свой, положи́л еси́ тьму, и бысть нощь. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

И чтем кафи́сму 18-ю (зри Псалтирь)

Го́споди, воззва́х, глас 1-й.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. / Услы́ши мя, Го́споди.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю / — же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди.

На 6: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние есть.

Гряды́й Госпо́дь к во́льней стра́сти, апо́столом глаго́лаше на пути́: се восхо́дим во Иерусали́м и преда́стся Сын Челове́ческий, я́коже есть пи́сано о Не́м. Прииди́те у́бо и мы очище́нными смы́слы сше́ствуим Ему́, и сраспне́мся, и умертви́мся Его́ ра́ди жите́йским сласте́м, да и оживе́м с Ни́м и услы́шим вопию́ща Его́: не ктому́ в земны́й Иерусали́м, за е́же страда́ти, но восхожду́ ко Отцу́ Моему́, и Отцу́ ва́шему, и Бо́гу Моему́, и Бо́гу ва́шему: и совозвы́шу вас в Го́рний Иерусали́м, в Ца́рство Небе́сное.

Глас 5:

И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Дости́гше, ве́рнии, спаси́тельную страсть Христа́ Бога, неизрече́нное Его́ долготерпе́ние просла́вим: я́ко да благоутро́бием Свои́м совоздви́гнет и нас умерщвле́нных грехо́м, я́ко Благ и Человеколю́бец.

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Го́споди, гряды́й к страданию, Твоя́ утвержда́я ученики́, глаго́лал еси́ осо́бь прие́мь их: ка́ко глаго́л Мои́х не по́мните, я́же пре́жде реко́х вам? я́ко вся́кому проро́ку несть пи́сано, то́кмо во Иерусали́ме убие́ну бы́ти. Ны́не у́бо вре́мя настои́т, е́же реко́х вам: се бо предаю́ся рука́ма гре́шных пору́ган бы́ти, и́же и кресту́ Мя пригвозди́вше и погребе́нию преда́вше, оме́рзена вменя́т я́ко ме́ртва. Оба́че дерза́йте: тридне́вен бо воста́ну в ра́дость ве́рных и жизнь ве́чную.

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Го́споди, к та́инству неизглаго́ланному Твоего́ смотре́ния, не довле́ющи сыно́в Зеведе́овых ма́ти, проша́ше Тя, вре́меннаго Ца́рства по́чести дарова́тися ча́дом ея́: но вме́сто тоя́, ча́шу сме́рти обеща́л еси́ пи́ти друго́м Твои́м: ю́же ча́шу пре́жде сих пи́ти Сам глаго́лал еси́, грехо́в очище́ние. Те́мже Тебе́ вопие́м: Спасе́ние душ на́ших, сла́ва Тебе́.

На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.

Го́споди, соверше́ннейшая му́дрствовати Твоя́ наказу́я ученики́, не уподо́битися язы́ком, глаго́лал еси́, во е́же облада́ти ме́ньшими: не Та́ко бо бу́дет вам Мои́м ученико́м, я́ко Ни́щий хотя есмь. Пе́рвый у́бо вас, да бу́дет всем слуга́: нача́льствуяй же, я́ко нача́льствуемый: предызя́щный же, я́ко после́днейший. И́бо приидо́х Сам обнища́вшему Ада́му послужи́ти и избавле́ние да́ти за мно́гих ду́шу Мою́, вопию́щих Ми: сла́ва Тебе́.

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Изсо́хшия смоко́вницы за непло́дие, преще́ния убоя́вшеся бра́тие, плоды досто́йны покая́ния принесе́м Христу́, подаю́щему нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Втору́ю Е́ву еги́птяныню обре́т змий глаго́лы, тща́шеся ласка́нми запя́ти Ио́сифа: но той оста́вив ри́зу, бежа́ греха́, и наг не стыдя́шеся, я́коже первозда́нный пре́жде преслуша́ния. Того́ моли́твами, Христе́, поми́луй нас.

Свете тихий

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся времена́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / те́мже мiр Тя сла́вит.

Проки́мен, глас 6 (псало́м 127): Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, и у́зриши блага́я Иерусали́ма.

Сти́х: Блаже́ни вси боя́щиися Го́спода, ходя́щии в путе́х Его́.

Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, и у́зриши блага́я Иерусали́ма.

Паремии

Исхо́да чте́ние. [Исх. 1:1–20.]

Сия́ имена сыно́в Изра́илевых, входя́щих во Еги́пет вку́пе со Иа́ковом, отце́м их, ки́йждо со всем домом Свои́м внидо́ша: Руви́м, Симео́н, Леви́й, Иу́да, Иссаха́р, Завуло́н и Вениами́н, Дан и Неффали́м, Гад и Аси́р: Ио́сиф же бя́ше во Еги́пте. Бя́ше же всех душ, изше́дших из Иа́кова, се́дмьдесят пять. У́мре же Ио́сиф и вся братия его́, и весь род о́ный. Сы́нове же Изра́илевы возрасто́ша и умно́жишася, и мно́зи бы́ша и укрепи́шася зело́, зело́: умно́жи же их земля́. Воста́ же царь ин во Еги́пте, и́же не зна́ше Ио́сифа. Рече́ же языку своему́: се род сыно́в Изра́илевых вели́кое мно́жество и укрепля́ется па́че нас. Прииди́те у́бо прехи́трим их, да не когда́ умно́жатся: и егда́ а́ще приключи́тся нам брань, приложа́тся и си́и к супоста́том и одоле́вше нам, изы́дут из земли́ (нашея́). И приста́ви над ни́ми приста́вники дел, да озло́бят их в де́лех: и созда́ша гра́ды тве́рды фарао́ну, Пифо́ и Рамесси́, и он, и́же есть Илиопо́ль. Поели́ку же их смиря́ху, толи́ко множа́йшии быва́ху и укрепля́хуся зело́, зело́, и гнуша́хуся еги́птяне сынми́ Изра́илевыми. И наси́лие творя́ху еги́птяне Сы́ном Изра́илевым ну́ждею, и боле́зненну тем жизнь творя́ху в де́лех жесто́ких, бре́нием, и плинфоде́ланием, и все́ми де́лы, я́же в поля́х, во всех де́лех, и́миже порабоща́ху их с ну́ждею. И рече́ царь еги́петский ба́бам евре́йским: еди́ной их и́мя – Сепфо́ра и и́мя второй – Фу́а. И рече́ им: егда́ ба́бите евре́аныням, и суть к рожде́нию, а́ще у́бо му́жеский пол бу́дет, убива́йте Его́: а́ще же же́нский, снабдева́йте Его́. Убоя́шася же бабы Бо́га и не сотвори́ша, я́коже повеле́ им царь еги́петский: и живля́ху му́жеский пол. Призва́ же царь еги́петский ба́бы и рече́ им: что́ я́ко сотвори́сте вещь сию́ и оживля́ете му́жеский пол? Реко́ша же ба́бы фарао́ну: не я́ко же́ны еги́птяныни, та́ко и же́ны евре́аныни – ражда́ют бо, пре́жде не́же вни́ти к ним ба́бам, и ражда́ху. Бла́го же творя́ше Бог ба́бам: и мно́жахуся лю́дие и укрепля́хуся зело́.

Проки́мен, глас 6 (псало́м 128): Благослови́хом вы во И́мя Госпо́дне.

Сти́х: Мно́жицею брашася со мно́ю от ю́ности моея́.

Благослови́хом вы во И́мя Госпо́дне.

И́ова чте́ние. [Иов. 1:1–12.]

Челове́к не́кий бя́ше во стране́ Авситиди́йстей, ему́же и́мя И́ов: и бе челове́к он и́стинен, непоро́чен, пра́веден, благочести́в, удаля́яйся от вся́кия лука́выя ве́щи. Бы́ша же ему́ сы́нове седмь и дще́ри три. И бяху ско́ти его́ ове́ц седмь ты́сящ, вельблю́дов три ты́сящи, супру́г воло́в пять сот, и осли́ц пасо́мых пять сот, и слуг мно́го зело́, и дела́ ве́лия бяху ему́ на земли́: и бе челове́к о́ный благоро́днейший су́щих от восто́к со́лнца. Сходя́щеся же сы́нове его́ друг ко дру́гу, творя́ху пир на ки́йждо день спое́млюще вку́пе и три сестры́ своя́ ясти и пи́ти с ни́ми. И егда́ скончава́шася дни́е пи́ра, посыла́ше И́ов и очища́ше их востая́ зау́тра: и приноша́ше о них же́ртвы по числу́ их, и тельца́ еди́наго о гресе́, о душа́х их. Глаго́лаше бо И́ов: не́гли когда́ сы́нове мои́ согреши́ша и в мы́сли свое́й зла́я помы́слиша проти́ву Бога. Та́ко у́бо творя́ше И́ов вся дни. И бысть я́ко день сей, и се приидо́ша а́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем, и диа́вол прии́де с ни́ми. И рече́ Госпо́дь диа́волу: отку́ду прише́л еси́? И отвеща́в диа́вол Го́сподеви рече́: обше́д зе́млю и проше́д поднебе́сную, се есмь, И рече́ ему́ Госпо́дь: внял ли еси́ мы́слию твое́ю на раба́ Моего́ И́ова? Зане́ несть, я́ко он, на земли́ челове́к непоро́чен, и́стинен, благочести́в, удаля́яйся от вся́кия лука́выя ве́щи. Отвеща́ же диа́вол и рече́ пред Го́сподем: Еда́ туне И́ов чтит Го́спода? не Ты ли огради́л еси́ вне́шняя его́, и вну́тренняя до́му его́, и я́же вне всех су́щих его́ о́крест? Дела́ же руку́ его́ благослови́л еси́ и скоты́ его́ мно́ги сотвори́л еси́ на земли́. Но посли́ руку́ Твою́ и косни́ся всех, я́же и́мать: а́ще не в лице́ Тя благослови́т. Тогда́ рече́ Госпо́дь диа́волу: се вся ели́ка суть ему́, даю́ в руку́ твою́, но самаго́ да не ко́снешися. И изыде диа́вол от Го́спода.

Прокимен, апостол и Евангелие

Го́споди, поми́луй. Трижды.

От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Матфея, зачало 98:

Во вре́мя о́но, седя́щу Иису́су на горе́ Елео́нстей, приступи́ша к Нему́ ученицы́ на едине́, глаго́люще: рцы нам, когда́ сия́ бу́дут? и что́ есть зна́мение Твоего́ прише́ствия и кончи́на ве́ка? И отвеща́в Иису́с рече́ им: блюди́те, да никто́же вас прельсти́т. Мно́зи бо прии́дут во и́мя Мое́, глаго́люще: аз есмь Христо́с и мно́ги прельстя́т. Услы́шати же и́мате бра́ни и слы́шания бра́нем: зри́те, не ужаса́йтеся, подоба́ет бо всем сим бы́ти, но не тогда́ есть кончи́на. Воста́нет бо язы́к на язы́ки, ца́рство на ца́рство: и бу́дут гла́ди, и па́губы, и тру́си по ме́стом. Вся же сия́ – нача́ло боле́знем. Тогда́ предадя́т вы в ско́рби и убию́т вы: и бу́дете ненави́дими все́ми язы́ки И́мене Моего́ ра́ди. И тогда́ соблазня́тся мно́зи: и друг дру́га предадят, и возненави́дят друг дру́га. И мно́зи лжепроро́цы востанут и прельстят мно́гия. И за умноже́ние беззако́ния изся́кнет лю́бы мно́гих. Претерпе́вый же до конца́, той спасе́тся. И пропове́стся сие́ Ева́нгелие Ца́рствия по всей вселе́нней, во свиде́тельство всем язы́ком: и тогда́ прии́дет кончи́на. Егда́ у́бо у́зрите ме́рзость запу́стения, рече́нную Дании́лом проро́ком, стоя́щу на ме́сте свя́те: и́же чтет да разуме́ет. Тогда́ су́щии во Иуде́и да бежа́т на го́ры, и и́же на кро́вле, да не схо́дит взя́ти я́же в дому́ его́. И и́же на селе́, да не возврати́тся вспять, взя́ти риз свои́х. Го́ре же непра́здным и доя́щым в ты́я дни. Моли́теся же, да не бу́дет бе́гство ва́ше зиме́, ни в субо́ту. Бу́дет бо тогда́ скорбь ве́лия, якова́ же несть была́ от нача́ла ми́ра досе́ле, ниже́ и́мать бы́ти. И а́ще не бы́ша прекрати́лися дни́е о́ны, не бы у́бо спасла́ся вся́ка плоть: избра́нных же ра́ди прекратя́тся дни́е о́ны. Тогда́ а́ще кто рече́т вам: се зде Христо́с или́ о́нде: не ими́те ве́ры. Воста́нут бо лжехри́сти и лжепроро́цы, и дадя́т зна́мения ве́лия и чудеса́: я́коже прельсти́ти, а́ще возмо́жно и избра́нныя. Се пре́жде Рех вам. А́ще у́бо реку́т вам: се в пусты́ни есть: не изыди́те. Се в сокро́вищах, не ими́те ве́ры. Я́коже бо мо́лния исхо́дит от восто́к и явля́ется до за́пад: та́ко бу́дет прише́ствие Сы́на Челове́ческаго. Иде́же бо а́ще бу́дет труп, та́мо соберу́тся орли́. А́бие же по ско́рби дний тех со́лнце поме́ркнет, и луна́ не даст све́та своего́, и зве́зды спа́днут с небесе́, и Си́лы Небе́сныя подви́гнутся. И тогда́ яви́тся зна́мение Сы́на Челове́ческаго на небеси́: и тогда́ воспла́чутся вся коле́на земна́я и у́зрят Сы́на Челове́ческаго, грядуща на о́блацех небе́сных, с си́лою и сла́вою мно́гою. И по́слет А́нгелы Своя́ с тру́бным гла́сом ве́лиим, и соберу́т избра́нныя Его́ от четы́рех ветр, от коне́ц небе́с до коне́ц их. От смоко́вницы же научи́теся при́тчи: егда́ уже́ ва́ия ея́ бу́дут млада, и ли́ствие прозя́бнет, ве́дите, я́ко близ есть жа́тва. Та́ко и вы, егда́ ви́дите сия́ вся, ве́дите, я́ко близ есть при две́рех. Ами́нь глаго́лю вам: не мимои́дет род сей, до́ндеже вся сия́ бу́дут. Не́бо и земля́ мимои́дет: словеса́ же Моя́ не мимои́дут.

Русский перевод: В то время, когда сидел Иисус на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; 8 всё же это — начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, — читающий да разумеет, — тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! Моли́тесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне», — не выходи́те; «вот, Он в потаенных комнатах», — не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всё сие будет; небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.

Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

Молитва святаго Симеона Богоприимца

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Та́же:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Тропари́, глас 4:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю: благослове́на Ты в жена́х и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, я́ко Спаса родила́ еси́ душ на́ших. Земной поклон.

Сла́ва: Крести́телю Христо́в, всех нас помяни́, да изба́вимся от беззако́ний на́ших: тебе́ бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны. Земной поклон.

И ны́не: Моли́те за ны, святи́и апо́столи, святи́и вси, да изба́вимся от бед и скорбе́й, вас бо те́плыя предста́тели ко Спа́су стяжа́хом. Земной поклон.

Под Твое́ благоуро́бие прибега́ем, Богоро́дице, моле́ния на́ша не пре́зри во обстоя́нии, но от бед изба́ви ны, Еди́на Чи́стая, Еди́на Благо­слове́нная.  Без поклона.

Го́споди, поми́луй. 40.

Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Слова ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

И молитву:

Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́, язы́ки укроти́, мир умири́, святы́й храм наш до́бре сохрани́: пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу в селе́ниих пра́ведных учини́: и нас в покая́нии и испове́дании приими́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. Земной поклон.

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.

И покло́н еди́н вели́кий.

Го́споди, поми́луй. 12.

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех благи́х Вина́: благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ и всю мою́ отыми́ скве́рну, просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́ и покланя́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но отны́не и до ве́ка. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Псалом 33: 

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х.
О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й его́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го, взыщи́ ми́ра и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т. Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х, и не прегреша́т вси упова́ющии на Него́.

Досто́йно есть, я́ко вои́стину, блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́н­ную и Пренепоро́чную и Матерь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́.

Отпу́ст

Гряды́й, Го́споди, на во́льную страсть на́шего ра́ди спасе́ния, Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, / Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, / и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго и́мярек, / митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], / настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма на́шего, / домочадцы наша и вся правосла́вныя христиа́ны, / Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 

 

Последование малого повечерия с трипеснцем
для домашнего (келейного) совершения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Псалом 69

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Великое славословие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскре­се́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Трипеснец,
творение господина Андрея Критскаго. Глас 8.

Песнь 2

Ирмо́с: Вонми́, Не́бо, и возглаго́лю и воспою́ Христа́, от Де́вы ро́ждшагося во спасе́ние на́ше.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

По́йдем со Христо́м к горе́ Елео́нстей, тайно со апо́столы соводвори́мся Ему́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Разуме́й смире́нное мое́ се́рдце, что́ есть жерно́вная при́тча, о не́йже пре́жде рече́ Христо́с, и истре́зви́ся про́чее.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Гото́ви сама себе́, о душе́ моя́, ко исхо́ду: прише́ствие приближа́ется неумоли́маго Судии́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Пречи́стая Богоро́дице Де́во, Еди́на Всепе́тая, Сы́на Твоего́ моли́ о рабе́х Твои́х.

Ин ирмо́с, глас то́йже:Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, дре́вле Изра́иля сквозе́ Чермно́е мо́ре прове́дый, и пита́вый, и спасы́й, и от го́рькия рабо́ты свободи́вый фарао́новы.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, И́же пре́жде бы́тия всех и пре́жде сотворе́ния земли́ и Не́ба, вем вся: и весь Сый во Отце́, и всего́ ношу в Себе́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сло́вом соста́вих небо вку́пе и зе́млю: со Отце́м бо бех и сло́вом ношу вся, я́ко Сло́во, Му́дрость и Си́ла, и О́браз, и Содействи́телен, и Равноде́телен.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Кто́ времена положи́? Кто́ ве́ки соблюда́яй? Кто́ вся определя́й и совоздвиза́яй? Ра́зве Безнача́льный, при́сно сый со Отце́м, я́коже заря́ во све́те.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

О безме́рнаго Твоего́ Человеколю́бия, Иису́се! сказа́л бо еси́ нам сконча́ния свы́ше вре́мя, скрыв час, уясни́в же све́тло образы его́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вся ве́си, вся зна́еши, Иису́се, я́ко име́яй все в Себе́ Оте́ческое достоя́ние, Боже́ственне, и всего́ Ду́ха всажде́на нося́й в Себе́, Соприсносу́щнаго Отцу́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Влады́ко Го́споди, веко́в Тво́рче, сподо́би и нас свяще́нный о́ный тогда́ глас услы́шати, зовущий избранный Отца́ в Ца́рство Небе́сное.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тро́ичен: Безнача́льная, Несозда́нная Тро́ице, Неразде́льная Еди́нице, Тро́е Су́щая и Еди́но, О́тче, Сы́не и Ду́ше, Еди́ный Бо́же, приими́ пе́ние от бре́нных язы́к, я́коже от уст пла́менных.

Ины́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Селе́ние Свято́е яви́лася еси́ Де́во Бо́жие: в Тя бо Небе́сный Царь, всели́вся пло́тию, про́йде красный, челове́ка в Себе́ вообрази́в Боже́ственне.

Ирмо́с: Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, дре́вле Изра́иля сквозе́ Чермно́е мо́ре прове́дый, и пита́вый, и спасы́й, и от го́рькия рабо́ты свободи́вый фарао́новы.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Седа́лен, глас 2:

Милосе́рдием дви́жим, Христе́, во́лею преды́деши страда́ти, Благоде́телю, хотя́й страсте́й нас изба́вити и е́же во а́де осужде́ния, те́мже честна́я Твоя́ воспевае́м страда́ния и сла́вим, Спа́се, кра́йнее Твое́ вси схожде́ние.

Песнь 8

Ирмо́с: А́нгели и Небеса́, на престо́ле сла́вы Седя́щаго и я́ко Бо́га непреста́нно сла́вимаго благослови́те, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вся́ко слы́шала еси́, душе́, ка́ко Христо́с Боже́ственным ученико́м Свои́м провозглаша́ше, глаго́ля сконча́ние: разуме́вши же твой коне́ц, угото́вися про́чее, вре́мя исхо́да прии́де.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Позна́ла еси́, непло́дная душе́, лука́ваго раба́ при́тчу, бо́йся и не небрези́ о дарова́нии, его́же прия́ла еси́, да не сокры́еши в зе́млю, но да ку́плю де́еши.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Да уясни́тся свеща́, да преизлие́тся сея́ и еле́й, я́коже де́вам тогда́ сострада́ние, да обря́щеши, душе́ моя́, черто́г Христо́в тогда́ отве́рстый.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

В суббо́ту бе́гство и в зиме́, глаго́ля учи́тель, седма́го бу́рю предгада́тельствует настоя́щаго ве́ка, в не́мже на́йдет, я́ко зима́, кончи́на.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Я́ко ско́рость мо́лнии преходя́щая, та́ко тогда́ бу́дет Стра́шное о́ное Влады́ки твоего́ прише́ствие, душе́ моя́: слышала еси́, гото́ва про́чее бы́ти потщи́ся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Егда́ прии́дет Судия с ты́сящами и тма́ми а́нгельских чино́в и сил: тогда́ кий страх, душе́ моя́, кий тре́пет, увы мне, наги́м стоя́щым всем?

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Еди́н Бог у́бо Тро́ица, ни Отцу́ изступи́вшу в сыновство́, ниже́ Сы́ну премени́вшуся во исхожде́ние, но сво́йственная, и Обое́ Свет, Бо́га, Три сла́влю во ве́ки.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твами, Бо́же, Богоро́дицы, приими́ моли́тву на́шу, вознизпосли́ же ми́лости Твоя́ на вся бога́тно и мир Твой пода́ждь лю́дем Твои́м.

Хвалим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмо́с: А́нгели и Небеса́, на престо́ле сла́вы Седя́щаго и я́ко Бо́га непреста́нно сла́вимаго благослови́те, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́ рождество́ Присноде́вы, в на́ше ве́рных спасе́ние, пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Слышала еси́, душе́ моя́, Судии предвозглаша́ющу и уча́щу тя вре́мени кончи́ны: гото́ви я́же на исхо́д де́ла, да не я́ко неиску́сна Бо́га отве́ржена бу́деши.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

От смоко́вницы, о душе́ моя́, научи́ся кончи́ны: егда́ мла́до бу́дет ли́ствие и прозя́бнет ве́твие, жа́твы час про́чее: и ты егда́ сия́ уви́диши, разуме́й, я́ко при две́рех есть.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Кто́ ра́зве Тебе́ ины́й Твоего́ знает Отца́? Или́ кто кроме́ Тебе́ весть час или́ день? у Тебе́ бо сокро́вища прему́дрости вся внутрь суть, Христе́ Бо́же.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Книги у́бо разгну́тся тогда́, престо́лом поставле́нным, дея́ния же облича́тся, наги́м стоя́щым всем, ни свиде́телем, ни клеветнико́м прису́тствующым: обнаже́на бо вся Бо́гу.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Гряде́т всех Судия́, изведе́н бы́ти на суд, на престо́ле херуви́мсте Седя́й, я́ко пови́нный предста́ти Пила́ту и вся пострада́ти, да спасе́тся Адам.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Прибли́жися Па́сха нам Вели́кая и Боже́ственная: по дво́ю бо дни́ю, преднауча́ет Христо́с, страда́ния пропису́я день, во́ньже Отцу́ Же́ртва приведе́тся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

При Кресте́ Твое́м, Спа́се, предстоя́щи Ма́ти и Твое́ непра́ведное зря́щи заколе́ние, вопия́ше: увы́ Мне, чадо Мое́! увы Мне, Незаходи́мый Све́те! Просия́й всем, Со́лнце сла́вы, Свет.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тро́ичен: О Еди́нице Свята́я, Тро́ице, Еди́но Бо́жество́ и Тро́ица Еди́нице Бо́же, Триипоста́сное Естество́, Единоче́стная и Неразде́льная Сла́ва, изба́ви от бед ду́шы на́ша.

Ины́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Приими́ Матерь Твою́, Христе́, в моли́тву, да моли́твами Ея́ умири́ши мир и це́ркви Твоя́ совокупи́ши во еди́но.

Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́ рождество́ Присноде́вы, в на́ше ве́рных спасе́ние, пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Та́же:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Кондак, глас 2:

Час, душе́, конца́ помы́сливши и посече́ния смоко́вницы убоя́вшися, да́нный тебе́ тала́нт трудолю́бно де́лай, окая́нная, бо́дрствующи и зову́щи: да не пребу́дем вне черто́га Христо́ва.

Го́споди, поми́луй.40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблаго­утро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй.Трижды.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.Ами́нь.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон.

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н:Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.

И покло́н еди́н вели́кий.

Го́споди, поми́луй.12.

И молитва молебная ко Пресвятей Богородице:

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м Рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая: я́же ненаде́жных еди́на Наде́жда, и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище. Не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша; но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бне умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое́, е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние: и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя́ безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая, и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи: в стра́шный же день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего насле́дника мя показу́ющи. Ю́же и да улучу́, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва иная ко Господу нашему Иисусу Христу,
Антио́ха монаха Панде́кта:

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим поко́й те́ла и души́, и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия: укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно дви́жимыя: пло́ти на́шея воста́ния утоли́, и вся́кое земно́е и веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́. И да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти и благослови́ти и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Молитва иная святаго Иоанникия:

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй.Трижды.Благослови́.

Отпу́ст

Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь.

И просим друг у друга прощения

И молитва:

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди, Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же в мо́ри упра́ви. С путеше́ствующими спутеше́ствуй. Служа́щим и ми́лующим нас, грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них, поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и упоко́й я́, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я́ от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и даждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х. Моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х. Я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.