Последование служб Великой Среды для домашнего совершения.

Последование служб Великой Среды для домашнего совершения.
15 Апреля 2020

ВЕЛИКАЯСРЕДА

Последование утрени
для домашнего (келейного) совершения

УТРЕНЯ

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Двупсалмие

Псалом 19

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псалом 20

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва, и ны́не:

Трисвято́е. Сла́ва, и ны́не: Пресвята́я Тро́ице:
Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не: О́тче наш:

И тропари:

Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва: Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

И ны́не: Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, / не пре́зри Блага́я моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, / утверди́ правосла́вных жи́тель­ство: / спаси́ лю́ди Твоя́, и пода́ждь им с небесе́ побе́ду, / зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на благослове́нная.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

Шестопсалмие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды.

Псалом 3

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды, без поклонов.

Го́споди поми́луй.Трижды. 

Сла́ва, и ны́не:

Псалом 87

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́ия и тропари́

Глас 8:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих: Пра́вде научи́теся жи́вущии на земли́.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих:За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Тропарь, глас 8:

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи, и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща: недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. Блюди́ у́бо, душе́ моя́, не сно́м отяготи́ся, да не сме́рти предана́ бу́деши и Ца́рствия вне затвори́шися, но воспряни́ зову́щи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Слава:Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи:

И ныне:Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи:

Кафи́змы и седа́лен

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

И чтем кафи́сму 14-ю (зри Псалтирь)

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

По кафисме седа́лен:

Блудни́ца приступи́ к Тебе́, ми́ро со слеза́ми, излива́ющи на но́зе Твои́, Человеколю́бче, и смра́да зол избавля́ется повеле́нием Твои́м: дыша́ же благода́ть Твою́ учени́к неблагода́рный, сию́ отлага́ет и смра́дом одева́ется, сребролю́бием продая́ Тебе́: сла́ва, Христе́, благоутро́бию Твоему́.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

И чтем кафи́сму 15-ю (зри Псалтирь)

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

По кафисме седа́лен:

Иу́да льстец, сребролю́бия рачи́тельствуяй, преда́ти Тя, Го́споди, Сокро́вище Живота́, ле́стно поуча́шеся. Отону́дуже и упи́вся, тече́т ко иуде́ом, глаго́лет беззако́нным: что́ ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м, во е́же распя́ти Его́?

Сла́ва, и ны́не:

Другий седален:

Блудни́ца в пла́че вопия́ше, Ще́дре, отира́ющи те́пле пречи́стеи Твои́ но́зе власы́ главы́ своея́, и из глубины́ стени́щи: не отри́ни мя, ниже́ омерзи́, Бо́же мой: но приими́ мя ка́ющуюся, и спаси́, я́ко еди́н Человеколю́бец.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Иоанна (зача́ла41 от полу – 43):

Во вре́мя о́но, свиде́тельствоваше наро́д сый со Иису́сом, егда́ Ла́заря возгла́си́ от гро́ба, и воскреси́ его́ от ме́ртвых. Сего́ ра́ди и сре́те Его́ наро́д, я́ко слы́шаша Его́ сие́ сотво́рша зна́мение. Фарисе́е же ре́ша к себе́: ви́дите, я́ко ника́я же по́льза есть, се мир по Нем и́дет. Бя́ху же не́цыи е́ллини от вше́дших, да покло́нятся в пра́здник. Си́и у́бо приступи́ша к Фили́ппу, и́же бе от Вифсаи́ды Галиле́йския и моля́ху его́, глаго́люще: Го́споди, хо́щем Иису́са ви́дети. Прии́де Фили́пп и глаго́ла Андре́ови: и па́ки Андре́й и Фили́пп глаго́ласта Иису́сови. Иису́с же отвеща́ и́ма, глаго́ля: прии́де час, да просла́вится Сын Челове́ческий. Ами́нь, ами́нь, глаго́лю вам: а́ще зе́рно пшени́чно пад на земли́ не у́мрет, то еди́но пребыва́ет: а́ще ли у́мрет, мног плод сотвори́т. Любя́й ду́шу свою́, погуби́т ю́: и ненави́дяй ду́шу свою́ в ми́ре сем, в животе́ ве́чнем сохрани́т ю́. А́ще кто Мне слу́жит, Мне да после́дствует: и иде́же есмь Аз, ту и слуга Мой бу́дет. И а́ще кто Мне слу́жит, почти́т его́ Оте́ц Мой. Ны́не душа́ Моя́ возмути́ся, и что́ реку? О́тче, спаси́ Мя от часа́ сего́: но сего́ ра́ди приидо́х на час сей. О́тче, просла́ви И́мя Твое́. Прии́де же глас с Небесе́: и просла́вих, и па́ки просла́влю. Наро́д же стоя́й слы́шав, глаго́лаху: гром бысть. Ини́и глаго́лаху: а́нгел глаго́ла Ему́. Отвеща́ Иису́с и рече́: не Мене́ ра́ди глас сей бысть, но наро́да ра́ди. Ны́не суд есть ми́ру сему: ны́не князь ми́ра сего́ изгна́н бу́дет вон. И а́ще Аз вознесе́н бу́ду от земли́, вся привлеку́ к Себе́. Сие́ же глаго́лаше, назна́менуя, ко́ею сме́ртию хотя́ше умре́ти. Отвеща Ему́ наро́д: мы слы́шахом от зако́на, я́ко Христо́с пребыва́ет во ве́ки: ка́ко Ты глаго́леши, вознести́ся подоба́ет Сы́ну Челове́ческому, кто́ есть сей Сын Челове́ческий? рече́ же им Иису́с: еще́ мало вре́мя Свет в вас есть: ходи́те, до́ндеже Свет и́мате, да тьма вас не и́мет: и ходя́й во тьме, не весть камо и́дет. До́ндеже Свет и́мате, веруйте во Свет, да сы́нове Све́та бу́дете. Сия́ глаго́ла Иису́с, и отше́д скры́ся от них. Толи́ка зна́мения сотво́ршу Ему́ пред ни́ми, не ве́роваху в Него́. Да сбу́дется сло́во Иса́ии проро́ка, е́же рече́: Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему; и мы́шца Госпо́дня кому откры́ся? Сего́ ра́ди не можа́ху ве́ровати, я́ко па́ки рече́ Иса́иа. Ослепи́ очи их, и ока́менил есть сердца́ их, да не ви́дят очи́ма, ни разуме́ют се́рдцем, и обратя́тся, и исцелю́ их. Сия́ рече́ Иса́иа, егда́ ви́де сла́ву Его́, и глаго́ла о Нем. Оба́че у́бо и от князь мно́зи и ве́роваша в Него́; но фарисе́й ра́ди не испове́доваху, да не из со́нмищ изгна́ни бу́дут, возлюби́ша бо па́че сла́ву челове́ческую, не́же сла́ву Бо́жию. Иису́с же воззва́ и рече́: ве́руяй в Мя, не ве́рует в Мя, но в посла́вшаго Мя. И ви́дяй Мя, ви́дит посла́вшаго Мя. Аз свет в мир приидо́х, да всяк ве́руяй в Мя, во тьме не пребу́дет. И а́ще кто услы́шит глаго́лы Моя́ и не ве́рует, Аз не сужду́ ему́: не приидо́х бо, да сужду́ ми́рови, но да спасу́ мир. Отмета́яйся Мене и не прие́мляй глаго́л Мои́х, и́мать Судящаго ему́: сло́во е́же глаго́лах, то су́дит ему́ в после́дний день. Я́ко Аз о Себе́ не глаго́лах: но посла́вый Мя Оте́ц, Той Мне заповедь даде́, что ре́ку и что возглаго́лю. И вем, я́ко за́поведь Его́ живо́т ве́чный есть: я́же у́бо Аз глаго́лю, я́коже рече́ Мне Оте́ц, та́ко глаго́лю.

Русский перевод: В то время свидетельствовал народ, бывший с Иисусом, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой. Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел. Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему. Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. Это говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет. Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что должно вознесенным быть Сыну Человеческому? Кто Этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, да сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Это сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем. Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня. И видящий Меня видит Пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Псало́м 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се́ бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Кано́н

Трипе́снец, творе́ние господи́на Космы, глас 2:

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́ бо ся дух мой внегда́ пе́ти: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Во тще́тных собо́рище беззако́нных, и мы́слию собира́ется злонра́вною, осужде́на Изба́вителя изрещи́ Тя, Христе́. Ему́же пое́м: Ты еси́ Бог наш, и несть свят па́че Тебе́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Лю́тый сове́т беззако́нных, притворя́ется богобо́рныя души́ су́щий, я́ко злопотре́бна, пра́веднаго уби́ти Христа́. Ему́же пое́м: Ты еси́ Бог наш, и несть свят па́че Тебе́, Го́споди.

Катава́сия: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́ бо ся дух мой внегда́ пе́ти: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Конда́к, глас 4:

Па́че блудни́цы, Бла́же, беззако́нновав, слез ту́чи ника́коже Тебе́ принесо́х; но молча́нием моля́ся припа́даю Ти, любо́вию облобыза́я пречи́стеи Твои́ но́зе: я́ко да оставле́ние мне я́ко Влады́ка пода́си долго́в, зову́щу Ти, Спа́се: от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

Икос: Я́же пе́рвее блудни́ца жена́, внеза́пу целому́дренна яви́ся, возненави́девши дела сту́днаго греха́ и сла́дости теле́сныя, помина́ющи студ мно́гий и суд муче́ния, его́же прете́рпят блудни́цы и скве́рнии, от ни́хже пе́рвый есмь аз, и бою́ся: но пребыва́ю в злом обы́чаи безу́мный. Блу́дная же жена́ убоя́вшися, и потща́вшися ско́ро прии́де, вопию́щи ко Изба́вителю: Человеколю́бче и Ще́дре, от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

Песнь 8

Ирмо́с: Глаго́л мучи́телев поне́же превозмо́же, седмери́цею пещь разжже́на бысть иногда́, в не́йже о́троцы не опали́шася, царе́во попра́вше веле́ние, но вопия́ху: вся дела Госпо́дня Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Излива́ющи жена́ ми́ро честно́е, Влады́чню и Боже́ственному Стра́шному верху, Христе́, следо́в Твои́х пречи́стых прикосну́ся оскверне́ныма дла́нма и вопия́ше: вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Слеза́ми омыва́ет но́зе, пови́нная грехо́м, Созда́вшаго и отира́ет власы́ Свои́ми. Те́мже в житии́ соде́янных не погреши́ избавле́ния, но вопия́ше: вся дела Госпо́дня Го́спода по́и́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священноде́йствуется избавле́ние благонра́вней, от спаси́тельных утро́б же и слез исто́чника, в Не́мже испове́данием измы́вшися, не стыдя́шеся, но вопия́ше: вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́и́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Катава́сия: Глаго́л мучи́телев поне́же превозмо́же, седмери́цею пещь разжже́на бысть иногда́, в не́йже о́троцы не опали́шася, царе́во попра́вше веле́ние, но вопия́ху: вся дела Госпо́дня Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Честнейшую не поем.

Песнь 9

Ирмо́с: Душа́ми чи́стыми и нескве́рными устна́ми, прииди́те возвели́чим Нескве́рную и Пречи́стую Ма́терь Еммануи́леву, Е́юже из Нея́ к Рожде́нному принося́ще моли́тву: пощади́ ду́ши на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Неразу́мен я́влься, и лука́в ревнообра́зник, дар достойно Боже́ствен сло́вом продае́т, и́мже долг разреши́ся грехо́в, кра́дый лю́тый Иу́да любобоже́ственную благода́ть, пощади́ ду́шы на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Глаго́лет шед беззако́нным князе́м: что́ ми хо́щете да́ти, и аз Христа́ вам иско́маго хотя́щым преда́м, присвое́ние Христо́во Иу́да отри́нувый зла́том; пощади́ ду́шы на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О слепо́тнаго сребролю́бия, нечести́ве, отону́дуже забве́ние получи́л еси́, я́ко души́ ника́коже равностоя́телен мир, я́коже научи́лся еси́: отча́янием бо сам себе́ удави́л еси́, вже́гся, преда́телю: пощади́ ду́шы на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Катава́сия:Душа́ми чи́стыми и нескве́рными устна́ми, прииди́те возвели́чим Нескве́рную и Пречи́стую Ма́терь Еммануи́леву, Е́юже из Нея́ к Рожде́нному принося́ще моли́тву: пощади́ ду́ши на́ша, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.  

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Ексапостила́рий:

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: просвети́ одея́ние души́ мое́й, Светода́вче, и спаси́ мя.

Сла́ва:

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: просвети́ одея́ние души́ мое́й, Светода́вче, и спаси́ мя.

И ны́не:

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: просвети́ одея́ние души́ мое́й, Светода́вче, и спаси́ мя.

Хвали́тны

Хвали́те Го́спода с небе́с; Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних, Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, хвали́те Его́, вся Си́лы Его́; Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́, небеса́ небе́с и вода́, и́же превы́ше небе́с, да восхва́лят И́мя Госпо́дне. Я́ко Той рече́, и бы́ша: Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я в век и в век ве́ка: повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны. Огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́. Го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри. Зве́рие и вси́ ско́ти, гади и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии. Ю́ношы и де́вы, ста́рцы с ю́нотами, да восхва́лят И́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся И́мя Того́ Еди́наго. Испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыновом Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о сотво́ршем его́, и сы́нове Сио́ни возрадуются о Царе́ свое́м. Да восхвалят И́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах сво́их. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными.

На 6: Сотвори́ти в них суд напи́сан. / Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Стихиры на хвалитех, глас 1:

На 4: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Тебе́, Де́выя Сы́на, блудни́ца, позна́вши Бога, глаго́лаше, в пла́чи моля́щися, я́ко слез досто́йная соде́лавшая: разреши́ долг, я́коже и аз власы́: возлюби́ лю́бящую, пра́ведно ненави́димую, и близ мытаре́й Тебе́ пропове́м, благоде́телю Человеколю́бче.

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Многоце́нное ми́ро блудни́ца смеси́ со слеза́ми, и излия́ на пречи́стеи но́зе Твои́, облобыза́ющи: о́ную а́бие оправда́л еси́, нам же прощение да́руй, пострада́вый о нас и спаси́ нас.

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Егда́ гре́шная приноша́ше ми́ро, тогда́ учени́к соглаша́шеся пребеззако́нным. О́вая у́бо ра́довашеся, истоща́ющи ми́ро многоце́нное: сей же тща́шеся прода́ти безце́ннаго. Сия́ Влады́ку позна́ва́ше, а сей от Влады́ки разлуча́шеся. Сия свобожда́шеся, а Иу́да раб быва́ше врагу́. Лю́то есть ле́ность, ве́лие покая́ние: е́же мне да́руй, Спа́се, пострада́вый о нас, и спаси́ нас.

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. / Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

О, Иу́дина окая́нства! зря́ше блудни́цу целу́ющую стопы́, и умышля́ше ле́стию преда́ния целова́ние. О́ная власы́ разреши́, а сей я́ростию вяза́шеся, нося́ вме́сто ми́ра злосмра́дную зло́бу. За́висть бо не весть предпочита́ти поле́зное. О, Иу́дина окая́нства! от него́же изба́ви, Бо́же, ду́шы на́ша.

Сла́ва, глас 2:

Гре́шная тече́ к ми́ру, купи́ти многоце́нное ми́ро, е́же пома́зати Благоде́теля, и Миропода́телю вопия́ше: даждь ми ми́ро, да пома́жу и аз Очи́стившаго вся моя́ грехи́.

И ны́не, глас 6:

Погруже́нная грехо́м обре́те Тя, Приста́нище спасе́ния, виждь и ми́ра со слеза́ми растворя́ющую, Тебе́ вопия́ше: виждь согреша́ющих покая́ния ожида́яй, но, Влады́ко, спаси́ мя от волны́ грехо́вныя, вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Великое славословие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, Благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́ Го́споди, Царю́ Небе́сный, Бо́же, О́тче Вседержи́телю. Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят, Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, Прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Тво́ю, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущым Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Завершение утрени

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

Стихи́рына стихо́вне, глас 6:

Днесь Христо́с прихо́дит в дом фарисе́ов, и жена́ гре́шница, приступи́вши к нога́м, валя́шеся вопию́щи: виждь погруже́нную грехо́м, отча́янную дея́ний ра́ди, негнуша́емую от Твоея́ бла́гости: и даждь ми, Го́споди, оставле́ние злых, и спаси́ мя.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся: во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела Твоя́, и наста́ви сы́ны их.

Простре́ блудни́ца власы́ Тебе́, Влады́це, простре́ Иу́да ру́це беззако́нным: о́бва у́бо прийти́ оставле́ние, ов же взя́ти сре́бреники. Те́мже Тебе́ вопие́м про́даному, и свобо́ждшему нас, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Приступи́ жена́ злосмра́дная и оскверне́ная, сле́зы пролива́ющи, лю́бящи, Спа́се, страсть испове́дающи: ка́ко воззрю́ к Тебе́, Влады́це? Сам бо прише́л еси́ спасти́ блудни́цу: из глубины́ уме́ршую мя воскреси́, И́же Ла́заря воздви́гнувый из гро́ба четверодне́вна: приими́ мя, окая́нную, Го́споди, и спаси́ мя.

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Отча́янная жития́ ра́ди, и уве́домая нра́ва ра́ди, ми́ра нося́щая приступи́ Тебе́ вопию́щи: да не отве́ржеши мене́ блудную, Роди́выйся от Де́вы: да не пре́зриши моя́ сле́зы, Ра́досте А́нгелов. Но приими́ мя ка́ющуюся, юже не отри́нул еси́ согреша́ющую, Го́споди, вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Сла́ва, и ны́не: 

Самогласен, глас 8.

Творе́ние Кассиа́ны и́нокини:

Го́споди, и́же во мно́гия грехи́ впа́дшая жена́, Твое́ ощути́вшая Бо́жество́, мироно́сицы взе́мши чин, рыда́ющи ми́ро Тебе́ пре́жде погребе́ния прино́сит, увы мне! глаго́лющи, я́ко нощь мне есть разжже́ние блуда невозде́ржанна, мра́чное же и безлу́нное раче́ние греха́. Приими́ моя́ исто́чники слез, И́же облака́ми производи́й мо́ря во́ду, приклони́ся к мои́м воздыха́нием серде́чным, приклони́вый Небеса́, неизрече́нным Твои́м истоща́нием: да облобыжу́ пречи́стеи Твои́ но́зе, и отру́ сия́ па́ки главы́ мое́й власы́, и́хже в рай Ева, по полу́дни, шу́мом у́ши огласи́вши, стра́хом скры́ся. Грехо́в мои́х мно́жества, и суде́б Твои́х бе́здны кто́ изсле́дит? Душеспа́сче Спа́се мой, да мя, Твою́ рабу́, не пре́зриши, И́же безме́рную име́яй ми́лость.

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.Дважды.

Трисвято́е. Сла́ва и ны́не: Пресвята́я Тро́ице:
Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва и ны́не: О́тче наш:

И тропа́рь:

В хра́ме стоя́ще сла́вы Твоея́, на Небеси́ стоя́ти мним, Богоро́дице, Дверь Небе́сная, отве́рзи нам две́ри ми́лости Твоея́.

Го́споди, поми́луй. 40.

Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.Ами́нь.

Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́, язы́ки укроти́, мир умири́, святы́й храм наш до́бре сохрани́: пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу в селе́ниих пра́ведных учини́ и нас в покая́нии и испове́дании приими́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон.

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н:Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.

И покло́н еди́н вели́кий.

ПЕРВЫЙ ЧАС

Прииди́те, поклони́мсяЦареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 5

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псалом 89

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псалом 100

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй.Трижды.

Тропарь, глас 6:

Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой. Земной поклон.

Стих: Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й звание мое́.

Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой. Земной поклон.

Стих:Я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди.

Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой. Земной поклон.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

И ны́не:

Богородичен:

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? / Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. / Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. / Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. / Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Та́же:

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ / и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Дважды.

Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, / и сохраню́ за́поведи Твоя́. Дважды.

Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ / и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.Дважды.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, / я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, / весь день великоле́пие Твое́.Трижды.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Конда́к Вели́киясреды́, глас 4:

Па́че блудни́цы, Бла́же, беззако́нновав, слез ту́чи ника́коже Те́бе принесо́х: но молча́нием моля́ся припа́даю Ти, любо́вию облобыза́я пречи́стеи Твои́ но́зе: я́ко да оставле́ние мне, я́ко Влады́ка, пода́си долго́в, зову́щу Ти, Спа́се: от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

Го́споди, поми́луй.40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблаго­утро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.Ами́нь.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон.

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н:Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.

И покло́н еди́н вели́кий.

Трисвято́е. Сла́ва и ны́не: Пресвята́я Тро́ице:
Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва и ны́не: О́тче наш:

Го́споди, поми́луй.12.

И молитву часа:

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мiр, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х. Ами́нь.

Кондак Богородицы:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, / но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти; / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй.Трижды.Благослови́.

Отпу́ст

Гряды́й, Го́споди, на во́льную страсть на́шего ра́ди спасе́ния, Христе́, И́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Матере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, / Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, / и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго и́мярек,/ митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], / настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма на́шего, / домочадцы наша и вся правосла́вныя христиа́ны, / Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 

ЧАС ТРЕТИЙ

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мсяЦареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 16

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Псалом 24

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псало́м 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се́ бов беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй.Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

И чтем кафи́сму 19-ю (зри Псалтирь)

Тропа́рь во глас 6:

Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас моля́щих Ти ся.Земной поклон.

Стих: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав,обнови́ во утро́бе мое́й.

Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас моля́щих Ти ся.Земной поклон.

Стих: Не отве́ржи мене́ от лица Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́.

Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас моля́щих Ти ся.Земной поклон.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

И ны́не:

Богородичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живота́, / Тебе́ мо́лимся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати ду́ши на́ша.

(На часах первых 3-х дней Страстной седмицы полагается прочитывать всё Евангелие.
Однако в приходской практике Евангелия первых трех евангелистов прочитываются
в течение всего Великого поста, начиная со 2-й седмицы.
Поэтому здесь предлагается распределение чтения Евангелия от Иоанна.)

Го́споди, поми́луй. Трижды.

От Иоа́нна свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И чтем Евангелие от Иоанна, зачала 35–38 (9,39 – 10,42)

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же:

Госпо́дь Бог благослове́н, / благослове́н Госпо́дь день дне, / поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, / Бог наш, Бог спаса́ти.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Конда́к Вели́киясреды́, глас 4:

Па́че блудни́цы, Бла́же, беззако́нновав, слез ту́чи ника́коже Те́бе принесо́х: но молча́нием моля́ся припа́даю Ти, любо́вию облобыза́я пречи́стеи Твои́ но́зе: я́ко да оставле́ние мне, я́ко Влады́ка, пода́си долго́в, зову́щу Ти, Спа́се: от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

Го́споди, поми́луй.40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.Ами́нь.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон.

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н:Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.

И покло́н еди́н вели́кий.

И молитвусию, святаго Мардария:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ЧАС ШЕСТЫЙ

Прииди́те, поклони́мсяЦареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 53

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псалом 54

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голубине́, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй.Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

И чтем кафи́сму 20-ю (зри Псалтирь)

Сла́ва:

Тропа́рь, глас 2:

И́же в шесты́й день же и час, на кресте́ пригвожде́й, в раи́ дерзнове́нный ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.Земной поклон.

Стих: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, и не пре́зри моле́ния моего́.

И́же в шесты́й день же и час, на кресте́ пригвожде́й, в раи́ дерзнове́нный ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.Земной поклон.

Стих: Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя.

И́же в шесты́й день же и час, на кресте́ пригвожде́й, в раи́ дерзнове́нный ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.Земной поклон.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

И ны́не:

Богородичен:

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, / Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, / мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. / Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, / я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, / И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Тропа́рь проро́чества, глас 8:

Днесь лука́вое собра́ся со́нмище, и на Тя тще́тная поучи́шася. Днесь от согла́сия удавле́ние Иу́да обруча́ет, Каиа́фа же не́волею испове́дует: я́ко еди́н за всех восприе́млеши смерть во́лею. Изба́вителю наш, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Проки́мен, глас 4 (псало́м 133): Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, сотвори́вый Не́бо и зе́млю.

Сти́х: Се, ны́не благослови́те Го́спода вси раби́ Госпо́дни.

Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, сотвори́вый Не́бо и зе́млю.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. [Иез. 2:3–10;3:1–3.]

Рече́ (Госпо́дь) ко мне: сы́не челове́чь, послю́ тя Аз к до́му Изра́илеву, огорчева́ющым Мя, и́же огорчи́ша Мя, са́ми и отцы́ их отверго́шася Мене́ до дне́шняго дне. И сы́нове жестоколи́чнии, и твердосерде́чнии: Аз послю́ тя к тем и рече́ши к ним: Та́ко глаго́лет Адонай Госпо́дь. А́ще у́бо услы́шат или́ убоя́тся: зане́ дом огорчева́яй есть, и позна́ют, я́ко проро́к еси́ ты посреде́ их. И ты, сы́не челове́чь, да не убои́шися их, ни ужаса́йся от лица́ их: зане́ разсвере́пеют и обы́дут тя о́крест, посреди́ бо скорпи́ев ты живе́ши: слове́с их не убо́йся и от лица́ их не ужаса́йся, зане́ дом огорчева́яй есть. И возглаго́леши словеса́ Моя́ к ним, а́ще у́бо услы́шат, или́ убоя́тся, зане́ дом прогне́ваяй есть. И ты, сы́не челове́чь, послу́шай глаго́лющаго к тебе́, не бу́ди огорчева́яй, я́коже дом преогорчева́яй: отве́рзи уста́ твоя́, и снеждь, я́же Аз даю тебе́. И ви́дех, и се рука просте́рта ко мне, и в ней сви́ток кни́жный. И разви́ его́ пре́до мно́ю, и в том пи́сана бы́ша пре́дняя и за́дняя: и впи́сано бя́ше в нем рыда́ние, и жа́лость, и го́ре. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, снеждь сви́ток сей, и иди́, и рцы сы́ном изра́илевым. И отверзо́х уста́ моя́, н напита́ мя сви́тком сим. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, уста́ твоя́ снедя́т и чре́во твое́ насы́тится сви́тка се́го да́ннаго тебе́: и снедо́х его́, и бысть во устех мои́х, я́ко мед, сла́док.

Русский перевод: СказалГосподь мне: сын человеческий! Я пошлю тебя к дому Израилеву, (людям) огорчающим Меня, которые огорчили Меня, сами и отцы их отступили от Меня до нынешнего дня. И сыновья с огрубелым лицом и жестоким сердцем; к ним Я пошлю тебя, и скажешь им: так говорит Господь Бог. Может быть, послушают или убоятся, ибо они — дом огорчающий (Меня), но пусть узнают, что ты — пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не страшись лица их, ибо они с яростию восстанут и окружат тебя со всех сторон, ибо ты среди скорпионов живешь, слов их не бойся и лица их не страшись, потому что (они) — дом огорчающий. И говори им слова Мои, может быть, послушают или убоятся, ибо (они) — дом прогневляющий. И ты, сын человеческий, слушая Говорящего тебе, не будь упрям, как дом огорчающий, открой уста свои и съешь, что Я даю тебе. И я увидел, и вот рука, простертая ко мне, и в ней свиток книжный. И Он развернул его предо мной, и в нем исписано было спереди и сзади и вписано: «рыдание, и жалость, и горе». И Он сказал мне: сын человеческий! Съешь этот свиток, и иди и скажи сынам Израилевым. И я раскрыл уста свои, и Он напитал меня свитком сим. И сказал мне: сын человеческий! Уста твои съедят и чрево твое насытится свитком сим, данным тебе. И я съел его, и он был в устах моих сладок, как мед.

Проки́мен, глас 6 (псало́м 134): Боя́щиися Го́спода, благослови́те Го́спо­да.

Стих: Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те раби́ Го́спода.

Боя́щиися Го́спода, благослови́те Го́спо­да.

От Иоа́нна свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И чтем Евангелие от Иоанна, зачала 39–41 (11,1 – 12,18)

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же:

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, / я́ко обнища́хом зело́; / помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, / сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас / и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Конда́к Вели́киясреды́, глас 4:

Па́че блудни́цы, Бла́же, беззако́нновав, слез ту́чи ника́коже Те́бе принесо́х: но молча́нием моля́ся припа́даю Ти, любо́вию облобыза́я пречи́стеи Твои́ но́зе: я́ко да оставле́ние мне, я́ко Влады́ка, пода́си долго́в, зову́щу Ти, Спа́се: от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

Го́споди, поми́луй.40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблаго­утро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.Ами́нь.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон.

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н:Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.

И покло́н еди́н вели́кий.

И молитву сиюсвятаго Великаго Василия:

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безна­ча́ль­ному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ЧАС ДЕВЯТЫЙ

Прииди́те, поклони́мсяЦареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 83

Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, eму́же есть заступле́ние eго́ у тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́. Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

Псалом 84

Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся грехи́ их. Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от нас. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам. Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́. Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че, и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним предъи́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́.

Псалом 85

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Я́ко Ты, Го́споди, Благ и Кро́ток, и Многоми́лостив всем призыва́ющым Тя. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, я́ко Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й; да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м, и просла́влю и́мя Твое́ в век: я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́вый, и Многоми́лостивый и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою́ о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

И паки: Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй.Трижды.

Тропа́рь, глас 8:

И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ пло́ти на́шеямудрова́ние, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.Земной поклон.

Стих: Да прибли́жится моли́тва моя́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.

И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ пло́ти на́шеямудрова́ние, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.Земной поклон.

Стих: Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.

И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ пло́ти на́шеямудрова́ние, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.Земной поклон.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

И ны́не:

Богоро́дичен:

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. / Приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны. / И спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

От Иоа́нна свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И чтем Евангелие от Иоанна, зачала 42–46 (12,19 – 13,32)

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же:

Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди, / и не разори́ заве́та Твоего́, / и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас / Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго от Тебе́, / и за Исаа́ка, раба́ Твоего́, / и Изра́иля, свята́го Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Конда́к Вели́киясреды́, глас 4:

Па́че блудни́цы, Бла́же, беззако́нновав, слез ту́чи ника́коже Те́бе принесо́х: но молча́нием моля́ся припа́даю Ти, любо́вию облобыза́я пречи́стеи Твои́ но́зе: я́ко да оставле́ние мне, я́ко Влады́ка, пода́си долго́в, зову́щу Ти, Спа́се: от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

Го́споди, поми́луй.40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.Ами́нь.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон.

И молитву сию святаго Великаго Василия:

Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, во́ньже, на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай путесотвори́л еси́ вход и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, согреши́хом бо и беззако́нновахом и не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша и воззре́ти на высоту́ Небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоея́ и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость: пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ нас И́мене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши, изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да, ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко, Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие и ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ПОСЛЕДОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ

Во Ца́рствии Твое́м, помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще, Мене́ ра́ди.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. Земной поклон.

Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. Земной поклон.

Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. Земной поклон.

Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Сла́ва: Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными Си́лами пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

И ны́не: Ве́рую во Еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля. Творца́ Не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во Еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га И́стинна от Бо́га И́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, Единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́на. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во Еди́ну, Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни́ и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Конда́к Вели́киясреды́, глас 4:

Па́че блудни́цы, Бла́же, беззако́нновав, слез ту́чи ника́коже Те́бе принесо́х: но молча́нием моля́ся припа́даю Ти, любо́вию облобыза́я пречи́стеи Твои́ но́зе: я́ко да оставле́ние мне, я́ко Влады́ка, пода́си долго́в, зову́щу Ти, Спа́се: от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

Сла́ва:

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шы раб Твои́х, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

И ны́не:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гласы, но предвари́ я́ко Блага́я на по́мощь нас ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй.40.

Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.Ами́нь.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон.

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н:Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.

И покло́н еди́н вели́кий.

И посем просим друг у друга прощения.

Старший(ая), кланяясь, говорит: Простите мне, грешному(ой), всё, чем я согрешил(а) во всей жизни моей и во всей святой Четыредесятнице, словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами.

И отвечают все: Бог да простит тебе.

ВЕЧЕРНЯ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 103

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я!ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Со́лнце позна́ за́пад свой, положи́л еси́ тьму, и бысть нощь. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

И чтем кафи́сму 18-ю (зри Псалтирь)

Го́споди, воззва́х, глас 1-й.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. / Услы́ши мя, Го́споди.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю / — же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди.

На 6: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние есть.

Тебе́, Де́выя Сы́на, блудни́ца позна́вши Бо́га, глаго́лаше, в пла́чи моля́шися, я́ко слез досто́йная соде́лавшая; разреши́ долг, я́коже и аз власы́: возлюби́ лю́бящую, пра́ведно ненави́димую, и близ мытаре́й Тебе́ пропове́м, Благоде́телю Человеколю́бче.

И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Многоце́нное ми́ро блудни́ца смеси́ со слеза́ми, и излия́ на пречи́стеи но́зе Твои́, облобыза́ющи; о́ную а́бие оправда́л еси́, нам же проще́ние да́руй, пострада́вый о нас, и спаси́ нас.

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Егда́ гре́шная приноша́ше ми́ро, тогда́ учени́к соглаша́шеся пребеззако́нным. Овая у́бо ра́довашеся, истоща́ющи ми́ро многоце́нное; сей же тща́щеся прода́ти Безце́ннаго. Сия́ Влады́ку позна́ваше, а сей от Влады́ки разлуча́шеся. Сия́ свобожда́шеся, а Иу́да раб быва́ше врагу́. Лю́то есть ле́ность, ве́лие покая́ние: е́же мне да́руй, Спа́се, пострада́вый о нас, и спаси́ нас.

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

О, Иу́дина окая́нства! зря́ше блудни́цу целу́ющую стопы́, и умышля́ше ле́стию, преда́ния целова́ние. О́ная власы́ разреши́, а сей я́ростию вяза́шеся, нося́ вме́сто ми́ра злосмра́дную зло́бу: за́висть бо не весть предпочита́ти поле́зное. О, Иу́дина окая́нства! от него́же изба́ви, Бо́же, ду́шы на́ша.

Глас 2:

На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.

Гре́шная тече́ к ми́ру, купи́ти многоце́нное ми́ро, е́же пома́зати Благоде́теля, и миропрода́телю вопия́ше; даждь ми ми́ро, да пома́жу и аз Очи́стившаго вся моя́ грехи́.

Глас 6:

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Днесь Христо́с прихо́дит в дом фарисе́ов, и жена́ гре́шница приступи́вши к нога́м, валя́шеся вопию́щи: виждь погруже́ную грехо́м, отча́яную дея́ний ра́ди, негнуша́емую от Твоея́ благости, и даждь ми, Го́споди, оставле́ние злых, и спаси́ мя.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Погруже́ная грехо́м, обре́те Тя приста́нище Спа́сения, виждь и ми́ра со слеза́ми растворя́ющую. Тебе́ вопия́ше; виждь согреша́ющих покая́ния ожида́яй: но, Влады́ко, спаси́ мя от волны́ грехо́вныя, вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Свете тихий

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся времена́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / те́мже мiр Тя сла́вит.

Проки́мен, глас 4 (псало́м 135): Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих: Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́.

Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Паремии

Исхо́да чте́ние. [Исх. 2:11–22.]

Бысть во дни мно́гия о́ны, вели́к быв Моисе́й, изы́де к бра́тиям Свои́м сыно́м Изра́илевым: разуме́в же боле́знь их, ви́де челове́ка еги́птянина бию́ща не́коего евре́янина от бра́тий его́ сыно́в Изра́илевых. Обозре́вся же се́мо и ова́мо никого́же ви́де: и порази́в еги́птянина, скры его́ в песце́. Изше́д же во вторы́й день, ви́де два му́жа евре́янина бию́щыяся и глаго́ла оби́дящему: чесо́ ра́ди ты бие́ши и́скренняго? Он же рече́: кто тя поста́ви князя и судию́ над на́ми? Еда́ уби́ти мя ты хо́щеши, и́мже о́бразом убил еси́ вчера́ еги́птянина? Убоя́ся же Моисе́й и рече́: а́ще си́це явле́н бысть глаго́л сей. Услы́ша же фарао́н глаго́л сей, и иска́ше уби́ти Моисе́а. Оты́де же Моисе́й от лица фарао́нова и всели́ся в земли́ Мадиа́мстей: прише́д же в зе́млю Мадиа́мскую, се́де при кла́дязе. Свяще́ннику же мадиа́мскому бе́ша седмь дще́рей, пасу́щих о́вцы отца́ своего́ Иофо́ра: прише́дше же че́рпаху до́ндеже напо́лниша коры́та, напои́ти о́вцы отца́ своего́ Иофо́ра. Прише́дше же па́стырие, изгна́ша я: воста́в же Моисе́й изба́ви их, и нали́я им, и напои́ о́вцы их. Приидо́ша же к Рагуи́лу отцу́ своему: он же рече́ им: что я́ко ускори́сте приити́ днесь? О́ныя же реко́ша: челове́к еги́птянин изба́ви нас от па́стырей, и начерпа́ нам, и напои́ о́вцы на́ша. Он же рече́ дще́рем сво́им: и где есть? И вску́ю си́це оста́висте челове́ка. Призови́те у́бо его́, да яст хлеб. Всели́ся же Моисе́й у челове́ка: и даде́ Сепфо́ру дщерь свою́ Моисе́ю в жену́. Во чре́ве же заче́нши жена́, роди́ сы́на: и нарече́ Моисе́й и́мя ему́, Гирса́м, глаго́ля: я́ко пришле́ц есмь в земли́ чужде́й. Еще́ же заче́нши роди́ сы́на втора́го, и нарече́ и́мя ему́, Елиезе́р, глаго́ля: Бог бо Отца́ моего́ помо́щник мой, и изба́ви мя от руки́ фарао́новы.

Русский перевод: Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим [сынам Израилевым] и увидел тяжкие работы их; и увидел, что Египтянин бьет одного Еврея из братьев его, [сынов Израилевых].Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил Египтянина и скрыл его в песке.И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего?А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьею над нами? не думаешь ли убить меня, как убил [вчера] Египтянина? Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом деле.И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея; но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и [придя в землю Мадиамскую] сел у колодезя.У священника Мадиамского [было] семь дочерей, [которые пасли овец отца своего Иофора]. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего [Иофора].И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, [и начерпал им воды] и напоил овец их.И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал [им]: что вы так скоро пришли сегодня?Они сказали: какой-то Египтянин защитил нас от пастухов, и даже начерпал нам воды и напоил овец [наших].Он сказал дочерям своим: где же он? зачем вы его оставили? позовите его, и пусть он ест хлеб.Моисею понравилось жить у сего человека; и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору.Она [зачала и] родила сына, и [Моисей] нарек ему имя: Гирсам, потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. [И зачав еще, родила другого сына, и он нарек ему имя: Елиезер, сказав: Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона.]

Проки́мен, глас 4 (псало́м 137): Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри.

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, и пред А́нгелы воспою́ Тебе́.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри.

И́ова чте́ние. [Иов. 2:1–10.]

Бысть я́ко день сей, и приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем: и диа́вол прии́де посреде́ их предста́ти пред Го́сподем. И рече́ Госпо́дь диа́волу: отку́ду ты гряде́ши? Тогда́ рече́ диа́вол пред Го́сподем: проше́д поднебе́сную, и обше́д всю зе́млю, приидо́х. И рече́ Госпо́дь к диа́волу: внял ли еси́ у́бо (мы́слию твое́ю) рабу́ Моему́ И́ову? я́ко несть та́кова от су́щих на земли́; челове́к незло́бив, и́стинен, непоро́чен, благочести́в, удаля́яйся от вся́каго зла, еще́ же придержи́тся незло́бия: ты же рекл еси́ име́ния его́ погуби́ти вотще́. Отвеща́в же диа́вол Го́сподеви, рече́: ко́жу за ко́жу, и вся ели́ка и́мать челове́к, даст за ду́шу свою́. Оба́че посли́ руку́ Твою́, и косни́ся косте́м Его́, и плоти Его́, а́ще не в лице́ Тя благослови́т. Рече́ же Госпо́дь диа́волу: се предаю́ ти его́: то́кмо ду́шу его́ соблюди́. Изыде же диа́вол от лица́ Госпо́дня, и порази́ И́ова гно́ем лю́тым от ног да́же до главы́. И взя (И́ов) чреп, да острога́ет гной свой, и той седя́ше на гно́ищи вне гра́да. Вре́мени же мно́гу мину́вшу, рече́ к нему́ жена́ его́, глаго́лющи: доко́ле терпи́ши? се пожду́ вре́мя еще́ мало, ча́ющи наде́жди спасе́ния моего́: се бо потреби́ся от земли́ па́мять твоя́, сы́нове твоя и дще́ри, моего́ чре́ва боле́зни и труды́, и́миже вотще́ труди́хся с боле́зньми: ты же сам в гнои черве́й седи́ши, обнощева́я вне без покро́ва, и аз скитаю́щися и служа́щи, ме́сто от ме́ста преходя́щи, и дом от до́му, ожида́ющи со́лнца когда́ зайде́т, да почи́ю от трудо́в мои́х, и от боле́зней, я́же мя ны́не обде́ржат. Но рцы глаго́л не́кий ко Го́споду, и умри́. Он же воззре́в рече́ к ней: вску́ю бо еди́на от безу́мных жен возглаго́лала еси́? а́ще блага́я прия́хом от руки́ Госпо́дни, злых ли не стерпи́м? Во всех сих приключи́вшихся ему́, ничи́мже согреши́ И́ов устна́ма пред Бо́гом, (и не даде́ безу́мия Бо́гу).

Русский перевод: Было в один день: когда пришли Ангелы Божии предстать пред Господом, и диавол среди них пришел предстать пред Господом.И сказал Господь диаволу: «Откуда ты идешь?» Тогда диавол сказал Господу: «Я прошел поднебесную, и обошел всю землю, и пришел».И сказал Господь диаволу: «Обратил ли ты внимание (своею мыслию)на раба Моего Иова? Ибо такого, как он, нет на земле: человек незлобивый, истинный, непорочный, богобоязненный, удаляющийся от всякого зла и доселенепоколебим в непорочности, а ты сказал, чтобы безвинно погубить его достояние».И ответил диавол и сказал Господу: «Кожу — за кожу, а за душу свою все, что имеет человек, отдаст.Но простри руку Твою и коснись костей его и плоти его, и он в лицо не благословит ли Тебя». ИсказалГосподьдиаволу:«Вот,Япредаюеготебе,толькодушуего сохрани».И отошел диавол от лица Господня, и поразил Иова лютою, гнойною болезньюот ног вплоть до головы.И взял (Иов)черепицу, чтобы скоблить гной с себя, и сидел он на гноище вне города.По прошествии многого времени сказала ему жена его: «Доколе ты будешь терпеть, говоря: “Вот, еще немного времени потерплю, ожидая спасения моего”? Ибо вот, изгладилась с земли память о тебе — сыновья твои и дочери, болезни и труды чрева моего, которые я тщетно болезненно переносила! Сам же ты сидишь, покрытый гноем и червями, ночуя вне (жилища) без покрова, а я, скитаясь и служа, переходя с места на место и из дома в дом, ожидаю, когда зайдет солнце, чтобы отдохнуть от трудов моих и болезней, удручающих ныне меня. Но скажи некое слово Господуи умри».Он же, посмотрев, сказал ей: «Почему ты говоришь, как одна из безумных женщин? Если доброе мы получаем от руки Господа, то худого не перенесем ли?» Во всех сих случаях с ним Иов не согрешил нисколько устами своими пред Богом (и не обнаружил безумия по отношению к Богу).

Прокимен и Евангелие

Го́споди, поми́луй. Трижды.

От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие отМатфея, зачала108:

Во вре́мя о́но, Иису́су бы́вшу в Вифа́нии в дому́ Си́мона прокаже́ннаго, приступи́ к Нему́ жена́ сткля́ницу ми́ра иму́щи многоце́ннаго, и возлива́ше на главу́ Его́ возлежа́ща. Ви́девше же ученицы́ Его́, негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель сия́ бысть? Можаше бо сие́ ми́ро продано́ бы́ти на мно́зе, и да́тися ни́щым. Разуме́в же Иису́с рече́ им: что́ тружда́ете жену́? де́ло бо добро́ соде́ла о Мне. Всегда́ бо ни́щыя и́мате с собо́ю: Мене́ же не всегда́ и́мате. Возлия́вши бо сия́ ми́ро сие́ на те́ло Мое, на погребе́ние Мя сотвори́. Ами́нь глаго́лю вам: иде́же а́ще пропове́дано бу́дет Ева́нгелие сие́ во всем ми́ре, рече́тся, и е́же сотвори́ сия́, в па́мять ея́. Тогда́ шед еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый Иу́да Искарио́тский, ко архиере́ом, рече́: что́ ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? Они́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреник. И отто́ле иска́ше подо́бна вре́мене, да Его́ преда́ст.

Русский перевод: В то время, когда Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев это, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; возлив миро это на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников; и с того времени он искал удобного случая предать Его.

Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

Стихи́ры на стихо́вне, глас 6:

Простре́ блудни́ца власы́ Тебе́, Влады́це, простре́ Иу́да ру́це беззако́нным: о́ва у́бо прия́ти оставле́ние, ов же взя́ти сре́бреники. Те́мже Тебе́ вопие́м про́даному, и свобо́ждшему нас: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих 1: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, живу́щему на небеси́. Се я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, до́ндеже уще́дрит ны.

Приступи́ жена́ злосмра́дная и оскверне́ная, сле́зы пролива́ющи, лю́бящи, Спа́се, страсть испове́дающи: ка́ко воззрю́ к Тебе́, Влады́це? Сам бо прише́л еси́ спасти́ блудни́цу. Из гро́ба уме́ршую мя воскреси́, И́же Ла́заря воздви́гнувый из гро́ба четверодне́вна: приими́ мя окая́нную, Го́споди, и спаси́ мя.

Стих 2: Поми́луй нас Го́споди, поми́луй нас, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния: наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих, и уничиже́ния го́рдых.

Отчаяная жития́ ра́ди, и уве́домая нра́ва ра́ди, ми́ра нося́щая приступи́ Тебе́ вопию́щи: да не отве́ржеши мене́ блудную, Роди́выйся от Де́вы, да не пре́зриши моя́ сле́зы, Ра́досте А́нгелов. Но приими́ мя ка́ющуюся, юже не отри́нул еси́ согреша́ющую, Го́споди, вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Го́споди, я́же во мно́гия грехи́ впа́дшая жена́, Твое́ ощути́вшая Бо́жество́, мироно́сицы взе́мши чин, рыда́ющи ми́ро Тебе́ пре́жде погребе́ния прино́сит, увы мне́, глаго́лющи, я́ко нощь мне есть разжже́ние блуда́ невозде́ржанна, мра́чное же и безлу́нное раче́ние греха́. Приими́ моя́ исто́чники слез, И́же облака́ми производя́й мо́ря во́ду. Приклони́ся к мои́м воздыха́нием серде́чным, Приклони́вый Небеса́, неизрече́нным Тво́им истоща́нием, да облобыжу́ пречи́стеи Твои́ но́зе, и отру́ сия́ па́ки главы́ мое́й власы́, и́хже в рай Е́ва, по полу́дни, шу́мом у́ши огласи́вши, стра́хом скры́ся. Грехо́в мои́х мно́жества, и суде́б Твои́х бе́здны кто́ изсле́ди́т? Душеспа́сче Спа́се мой, да мя, Твою́ рабу, не пре́зриши, И́же безме́рную име́яй ми́лость.

Молитва святаго Симеона Богоприимца

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Та́же:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Тропари́, глас 4:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю: благослове́на Ты в жена́х и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, я́ко Спаса родила́ еси́ душ на́ших. Земной поклон.

Сла́ва: Крести́телю Христо́в, всех нас помяни́, да изба́вимся от беззако́ний на́ших: тебе́ бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны. Земной поклон.

И ны́не: Моли́те за ны, святи́и апо́столи, святи́и вси, да изба́вимся от бед и скорбе́й, вас бо те́плыя предста́тели ко Спа́су стяжа́хом. Земной поклон.

Под Твое́ благоуро́бие прибега́ем, Богоро́дице, моле́ния на́ша не пре́зри во обстоя́нии, но от бед изба́ви ны, Еди́на Чи́стая, Еди́на Благо­слове́нная.Без поклона.

Го́споди, поми́луй. 40.

Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Слова ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.Ами́нь.

И молитву:

Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́, язы́ки укроти́, мир умири́, святы́й храм наш до́бре сохрани́: пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу в селе́ниих пра́ведных учини́: и нас в покая́нии и испове́дании приими́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

Молитва святаго Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. Земной поклон.

Та́же ма́лых 12, глаго́люще в себе́ на ки́йждо покло́н:Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И па́ки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: всю до конца́.

И покло́н еди́н вели́кий.

Го́споди, поми́луй. 12.

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех благи́х Вина́: благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ и всю мою́ отыми́ скве́рну, просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́ и покланя́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но отны́не и до ве́ка. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Псалом 33: 

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х.
О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й его́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го, взыщи́ ми́ра и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т. Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х, и не прегреша́т вси упова́ющии на Него́.

Досто́йно есть, я́ко вои́стину, блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́н­ную и Пренепоро́чную и Матерь Бо́га на́шего.Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй.Трижды. Благослови́.

Отпу́ст

Гряды́й, Го́споди, на во́льную страсть на́шего ра́ди спасе́ния, Христе́, И́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Матере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, / Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, / и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго и́мярек,/ митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], / настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма на́шего, / домоча́дцы на́ша и вся правосла́вныя христиа́ны, / Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

Последование малого повечерия с трипеснцем
для домашнего (келейного) совершения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Псалом 69

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Великое славословие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскре­се́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Трипеснец,
творение господина Андрея Критскаго. Глас 6.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся: я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися, и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: услы́шах слух Твой, и убоя́хся, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Го́рница по́стланная прия́т Тя, Создате́ля и стаи́нники, и та́мо пасху сконча́л еси́, и та́мо соде́лал еси́ та́инства: та́мо бо двема́ по́сланома ны́не ученико́ма Твои́ма, Па́сха угото́вася Тебе́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Иди́те ко о́нсице, вся Ве́дый предглаго́лет апо́столом, и блаже́н есть, и́же мо́жет ве́рно прия́ти Го́спода: го́рницу у́бо се́рдце предъугото́вав и ве́черю благоче́стие.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Нрав сребролю́бия, и о́браз твой безу́мия испо́лнь, несмы́сленный Иу́до: вве́рен бо быв еди́н то́кмо ковче́жцу, вся́ко не преклони́лся еси́ к милосе́рдию: но заключи́л еси́ жесто́каго твоего́ се́рдца утро́бу, преда́в Еди́наго Благоутро́бнаго.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Нрав богоуби́йц прода́нию сребролю́бца смеси́выйся: ов у́бо ко убие́нию вооружи́ся, ов же к сре́бреником устремля́шеся: удавле́нием бо тогда́ предразсуди́в покая́ние зле, е́же жи́ти лиши́ся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Лобыза́ние испо́лнено льсти, е́же ра́дуйся, со ору́жием, льсти́вый Иу́до: язы́ком у́бо провещава́еши я́же к соедине́нию, нра́вом же помава́еши к разстоя́нию: предати бо беззако́нником Благоде́теля ле́стне поучи́лся еси́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Лобыза́еши и продае́ши, Иу́до, целу́еши и не стыди́шися, ле́стию притеки́й. Кто ненави́дя лобыза́ет треокая́нне? Кто любя́ продае́т на цене́? Лобыза́ние твоего́ безсту́днаго злосове́тия облича́ет произволе́ние.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тро́ичен:Неразде́льное существо́м, неслитное Ли́цы, благословлю Тя, Тро́ическое Еди́но Бо́жество́, я́ко единоца́рственное и сопресто́льное, вопию́ Тебе́ песнь вели́кую, в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Зача́тие па́че сло́ва, Рождество́ Твое́ па́че естества, Богороди́тельнице: о́во у́бо от Ду́ха без се́мене, о́во же зако́нов естества́ тая́щееся, я́ко нетле́нно, и па́че естества́ вся́каго рожде́ния: Бог бо ражда́емое.

Ирмо́с:Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся: я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися, и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: услы́шах слух Твой, и убоя́хся, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Седа́лен, глас 4:

Ядый, Влады́ко, со ученики́ Твои́ми, таи́нственно яви́л еси́ всесвято́е Твое́ заколе́ние, и́мже тли изба́вихомся, честна́я Твоя́ почита́ющим страда́ния.

Песнь 8

Ирмо́с: Его́же во́инства небе́сная сла́вят, и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, вся́ко дыха́ние и тварь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Зако́нное сконча́в повеле́ние, скрижа́ли зако́нныя написа́вый в Сина́и, снеде́ у́бо па́сху дре́внюю и сено́вную, бысть же Па́сха та́йная и живоже́ртвенная.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

От ве́ка сокрове́нную, Христе́, Прему́дрость тайноводя́, показа́л еси́ ку́пно всем апо́столом, Спа́се, на ве́чери, ю́же це́рквам преда́ша богоно́снии.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Еди́н от вас ле́стию преда́ст Мя, евре́ем прода́в в нощь сию́, сие́ Христо́с возопи́в смуща́ше дру́ги: тогда́ еди́н ко еди́ному недоумева́яся колеба́шеся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Смири́вся нас ра́ди Богатый, от ве́чери воста́в, ле́нтий прие́м, сим препоя́сался еси́, и прикло́нь вы́ю, омы́л еси́ но́ги ученико́в и преда́теля.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Па́че ума, и неизрече́нна разума высоте́ Твое́й, Иису́се, кто не удиви́тся! я́ко бре́нию предста́л еси́, Соде́телю вся́ческих, омыва́я у́бо но́ги, отира́я же и́ ле́нтием.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Учени́к, его́же любля́ше Госпо́дь, на пе́рси возле́г рече́ к Нему́: кто́ есть предая́й Тя? Христо́с же ко о́ному: сей вложи́вый в соли́ло ны́не руку́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Учени́к хлеб прие́мый, по хле́бе отлуча́ется, прода́нию поуча́яйся, тече́т ко иуде́ем, глаго́лет беззако́нным: что́ мне хо́щете да́ти, и аз Его́ вам предам?

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́ичен: Еди́наго Бога по существу́ чту, три Ипоста́си пою́ определи́тельне, и́ныя, но не и́наковыя: поне́же Бо́жество еди́но, в трие́х Ли́цех, и́бо Оте́ц, и Сын, и Боже́ственный Дух.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Изба́ви нас, Иису́се Спа́се наш, от ле́сти лука́ваго, и напа́сти, приими́ Богоро́дицу моля́щуюся непреста́нно: Ма́ти бо есть, и мо́жет Тя умоли́ти.

Хвалим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмо́с: Его́же во́инства небе́сная сла́вят, и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, вся́ко дыха́ние и тварь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ Несказа́нное Ма́тере безму́ж­ныя нетле́нен плод: Бо́жие бо Рожде́ние обновля́ет естества. Те́мже Тя вси роди, я́ко богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вели́кое та́инство Твоего́ вочелове́чения, на ве́чери совозлежа́шу Тебе́ ученико́м Твои́м, Человеколю́бче, откры́в рекл еси́: яди́те хлеб живо́тный ве́рою, пи́йте и кровь излия́нную от богоре́бреннаго заколе́ния.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сень небе́сная яви́ся го́рница, иде́же Па́сху Христо́с соверши́: ве́черя безкро́вная и слове́сная служба, трапе́за же та́мо соверше́нных та́ин, мы́сленный же́ртвенник.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Па́сха Христо́с есть вели́кая и всече́стная, снеде́н быв я́ко хлеб: закла́н же я́ко овча́: Той бо вознесе́ся о нас же́ртва: Того́ те́ла благоче́стно, и Того́ кро́ве вси та́йно причаща́емся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Хлеб благосло́ви́в, хлеб сый Небе́сный, благодари́в Отцу́ роди́телю, прие́мый, и ча́шу ученико́м дава́л еси́: приими́те, яди́те, вопия́, сие́ есть те́ло Мое́, и кровь нетле́нныя жи́зни.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ами́нь глаго́ля, рече́ ро́ждиям Лоза, апо́столом Христо́с и́стина: отсе́ле не и́мам пи́ти от лозы питие́, до́ндеже пию́ е но́вое, во славе Отца́ Моего́, с ва́ми, насле́дники мои́ми.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Продае́ши на три́десятих сре́бреницех Го́спода и не помышля́еши, Иу́до беззако́нный, ве́чери та́инство, или́ честно́е умове́ние. О ка́ко попо́лзся паде́нием, в коне́ц све́та прише́л еси́, удавле́ние облобыза́в!

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ру́це просте́рл еси́, и́миже хлеб прия́л еси́ нетле́ния, прия́ти сре́бреники, уста́ к целова́нию принося́ льсти́вно, и́миже те́ло Христо́во и кровь прия́л еси́: но го́ре Тебе́, я́коже рече́ Христо́с.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Христо́с учреди́ мир, Небе́сный и Боже́ственный Хлеб: Прииди́те у́бо христолю́бцы, бре́нными устна́ми, чи́стыми же се́рдцы, прии́мем ве́рно жре́мую Па́сху, в нас священноде́йствуемую.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тро́ичен: Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м, Боже́ственному Ду́ху ве́рно поклони́мся, Тро́ице Неразде́льней, Еди́нице по существу́: я́ко Све́ту и Све́том, и Животу́ и Живото́м, Животворя́щему и просвеща́ющему концы́.

Ины́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Черто́г Небе́сный, и Неве́ста Присноде́ва, еди́на яви́лася еси́, Бо́га носи́вши, ро́ждши же непрело́жно, из Тебе́ воплоще́нна. Те́мже Тя вси ро́ди, я́ко Богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем.

Ирмо́с: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ Несказа́нное Ма́тере безму́ж­ныя нетле́нен плод: Бо́жие бо Рожде́ние обновля́ет естества. Те́мже Тя вси роди, я́ко богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем.

Та́же:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Кондак, глас 2:

Хлеб прие́мь в ру́це преда́тель, сокрове́нно тыя простира́ет, и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец.

Го́споди, поми́луй.40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблаго­утро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй.Трижды.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.Ами́нь.

И молитва молебная ко Пресвятей Богородице:

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м Рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая: я́же ненаде́жных еди́на Наде́жда, и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище. Не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша; но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бне умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое́, е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние: и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя́ безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая, и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи: в стра́шный же день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего насле́дника мя показу́ющи. Ю́же и да улучу́, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва иная ко Господу нашему Иисусу Христу,
Антио́ха монаха Панде́кта:

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим поко́й те́ла и души́, и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия: укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно дви́жимыя: пло́ти на́шея воста́ния утоли́, и вся́кое земно́е и веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́. И да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти и благослови́ти и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Молитва иная святаго Иоанникия:

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй.Трижды.Благослови́.

Отпу́ст

Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь.

И просим друг у друга прощения

И молитва:

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди, Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же в мо́ри упра́ви. С путеше́ствующими спутеше́ствуй. Служа́щим и ми́лующим нас, грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них, поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и упоко́й я́, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я́ от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и даждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х. Моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х. Я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.